GenelYazarlardanYazılar

Firavunun Değil Demokrasinin Sihirbazlarına Dikkat Edin

İnsanlık tarihi boyunca insanları Allah’ın gönderdiği hak ve hakikatten uzaklaştırmak için gücü diğer bir ifadeyle iktidarı ellerinde bulunduran otorite sahipleri zorla gasp ettikleri iktidarlarının devamı için bir takım algı operasyonları ile insanların hak ve hakikatlere ulaşıp onların Allah’ın kulları olmalarını engelleyerek kendilerine kullar edinmişlerdir.  Bütün bu yaptıklarına rağmen belirli bir zaman diliminden sonra tarihin çöplüğüne atılmaktan da kendilerini kurtaramamışlardır. Zira hiç bir zalimin kurtuluşa eremeyeceğini Allah önceden ilan etmiştir. Sonlarının nasıl olacağını merak eden çağdaş! Firavunlara zaman zaman tarihin bu çöplüğüne bakmalarını tavsiye ederiz.

Sihirbaz: Sihir yapan, sihirle uğraşan, büyücü anlamlarına gelmektedir.( Din öğretimi, Dini terimler sözlüğü) Sihirbazların en büyük maharetleri: Din dışı dua ve hareketler ile insan psikolojisi üzerin de etki yaptığına inanılan özellikler ile donatıldığına inanılan güçler olarak kabul edilmeleridir.

Bunlar almış oldukları özel eğitim ile insanların algıları üzerin de hile ve hileli yöntemler ile hak ve hakikatin üzerini örterek batılı hak gibi göstere bilmektedirler. Bunu iplerini ellerinde bulunduran efendileri adına yapmaktalar ve onların gözdeleri, danışmanları ola bilmektedirler. Yüce Kuran’a baktığımızda bu hileli yöntemi yani ilk algı operasyonunu kullanan otoritenin Firavun olduğunu görmekteyiz. Bu mücadeleyi anlatan kuran sahnesini sizler ile paylaşmak istiyorum.

Malumunuz düşmanının kucağında büyüyen Musa as.  Zamanla yaşadığı toplumdan bir insanın ölümüne sebep olmasından dolayı bulunduğu mekânı terek ederek Medyan deki Şuayip as. İle karşılaşır sonunda da ailesi ile birlikte yolculuk esnasında Turu Sina dağında ilk vahiyle muhatap olur. Bütün bunlar Allah’ın bilgisi ve müdahalesi ile olup meydana gelen olaylardır. Bu tür olayları siz kardeşlerim ile paylaşır iken Kuranın söylediklerinin dışına çıkmadan olayları anlatmanın Kuran’ı anlama noktasındaki usulümüzü de göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuzu da hatırlayarak şimdi konu ile ilgili ayetleri paylaşalım:

“ Firavun Musa ya Ey Musa! Sen sihrinle bizi yaşadığımız topraklardan çıkarmak için mi geldin? O halde biz de sihrinin bir benzeriyle sana geleceğiz. Şimdi, bizimle senin aranda senin de bizimde cayamayacağımız bir vakit ve uygun bir buluşma yeri tayin et. Musa dedi: Sizinle buluşma zamanımız, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti ve bütün sihirbazlarını toplayıp geldi. Musa onlara dedi ki: Yazıklar olsun size! Allah’a yalan uydurmayın, sonra bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden gerçekten hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar aralarında işlerini tartışıp gizlice konuştular. Dediler ki: Musa ve Harun iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizleri yaşadığınız bu güzel yurdunuzdan çıkarmak ve de üstün olan dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyleyse sihirbazları toplayın sonra sıra halinde gelin. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar: Ey Musa! Ya sen at yahut ilk atan biz ola lalım. Musa hayır siz atın. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine koşuyor gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bizde ona korkma ya Musa üstün gelecek muhakkak ki sensin. Elindekini bırak onların yaptıklarını yutsun. Zira onların yaptıkları ancak bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz nerede olursa olsun kurtuluşa eremez. Musa’nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Musa ile Harun’un rabbine inandık dediler. Bu durum karşısında şaşkına düşen Firavun: Demek ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? O muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. Yemin olsun ki, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. Ve hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu elbette bileceksiniz. Sihirbazlar bu tehdit karşısında şöyle dediler: Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Senin hükmün ancak bu dünyada geçerlidir. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için, Rabbimize inandık. Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlı ve daha kalıcıdır”( Taha- 57 ile73 dâhil)

Bu uzunca ayet dizelerini sizler ile paylaşmamın nedeni bu konuda derli toplu bir bilgiye sahip olmamız içindir. Kuran hakkında bilgi edinmenin yolu yine Kurandan geçmektedir. Diğer bir ifadeyle biz buna Kuranın Kuran ile tefsiri diyoruz.

Yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerin satır aralarında verilmek istenen mesajlar üzerinde bir nebze durmaya çalışalım. Musa ve Harun as. ın karşısında sistemli ve siyasi olarak kurum ve kuruluşunu tamamlamış organize bir güç yani bir devlet var. Aynı zamanda bu sistemin bir de dini var. Bu tür sistem ve yönetim sahipleri kendilerine kul ve köleler edindikleri tebaalarını uydurulan veya geleneksel din diye tabir ettiğimiz dinler sayesinde uyutup uyuştururlar. Yani Mankurtlaştırırlar.

Burada Firavun ve ileri gelen adamları sihirbazlar ve büyü hikâyesini tutturmaya çalışıyorlar. Büyük bir ihtimalle onlar, bu yolla kitleleri aldatmayı planlıyorlar. Bu amaçla sihirbazlara, büyücülere gerek maddi gerekse insani olarak büyük imkânlar tanıyarak ortaya koymuş oldukları büyülerle Musa as. a ve onun elinde bulunan dış görünüş açısından da büyüye benzeyen mucizelerine meydan okumak istiyorlar. Amaç olarak böyle bir girişimden Musa sa’ın da bu alanda mahir ve usta bir büyücüden başka bir şey değildir sonucunu çıkarmayı düşünüyorlar. Şayet bu oyunları tutarsa, etkinliğini yitirmesinden korktukları geleneksel inançlarına ve daha da önemlisi yeryüzündeki iktidarlarına yönelik korku ve endişeleri sona erecekti.

Ne yazık ki korkularının ecele bir faydası olmadı ve kendilerinden önceki zalimler gibi yok olup gittiler. Ancak Firavunlar ölür veya yok olup giderler firavunluk ise kıyamete kadar devam edip gidecektir. Zira bu hak ile batılın mücadelesidir gerek kişiler gerek ise isimlerin değişmiş olması mücadelenin bittiği anlamına gelmez.

Günümüzde Firavun ve firavunları temsil eden yönetim, sistem ve ideolojilerin başın da bu gün bütün bir insanlığın başına bela olan ve adına da halkın kendi kendisini idare ettiği! Ki bu halk hiçbir zaman kendisi hakkında kararları kendisi alıp kendi kendini yönetmemiştir. Zira sürekli alınan kararlar birileri tarafından dikta ettirilmek suretiyle yönetildiğine inanılan demokratik laik aynı zaman da kapitalist sistemler ile yönetilmeye çalışılmaktadır.

Bu insan aklının ürünü olan yönetim biçiminin insanlığı mutlu etmekten oldukça uzak olduğunu yeryüzü sakinleri son yüz elli yılda bizzat acı tecrübeleriyle yaşayarak öğrendiler. Bundan da en büyük payı halkı Müslüman coğrafyada yaşayan zavallı insanımız aldı. Batı son yüz yılda kendi halkı arasında ciddi bir savaş yaşamadı. Ancak bu onların rahat ve huzurlu olduğu anlamına da gelmez aksine kabul ettikleri demokrasi âdete bir ağaç kurdu gibi onlarında kutsalları adına ne var ise yedi bitirdi.

Demokrasi ile tanışmadan önce sokaklarında bir kadın ile bir erkeğin öpüşmesinin yasak olduğu Fransa’da günümüzde ise eşcinsellerin evliliğine izin veren bir demokratik! Yönetim iş başında. Bu sözde demokratik! Yönetim sahipleri sanki kendileri huzur ve güvene kavuşmuş gibi bu iğreti rejimlerini halkı Müslüman coğrafyaya da zorla da olsa ihraç etmeye çalışıyorlar. Bunu yapar iken öncelikle Müslüman halkı bütün bir insanlığa hidayet ve yol gösterici olarak gönderilen yüce Kurandan ve onun yaşayan hali olan son elçinin gönderiliş gayesinden uzaklaştırıyorlar.

Kuran bu tür toplulukların dillerinde ancak hayatlarının hiçbir noktasında varlığını hissettirememektedir. Yüzü dünyaya dönük olan bir kitap bu amacından uzaklaştırılarak tamamen dünyadan göçüp gidenlerin ruhuna sevap! Göndermek için okunan bir kitap haline dönüştürülmüştür. Bunlar kitabı kendilerine okuyana indirilmiş gibi okuyup anlamaları ve anladıklarını da günlük yaşamlarına uygulamaları gerekirken rabbimizin şu ayeti ile ikaz ettiği kulları konumuna düşmektedirler.” Siz kitabı vahyi okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınız çirkinliği anlamıyor musunuz?”( Bakara -44)

Evet, Firavunun mevcut sistemini koruyup iktidarını devam ettire bilmesi için elinin altında kullana bileceği en önemli etkili unsurlardan olan Haman ve Karun Musa as. ortaya çıkıncaya kadar görevlerini bil fiil yerine getiriyorlardı ve Firavun ve hanedanı da bir sıkıntı yaşamıyorlardı.

Ancak Musa as. Gelince belki de o zamana kadar pek kullanmadığı sihirbazlarını kullanarak netice alacağına inanmış olmalı ki böyle bir yola başvurmuştur. Ancak insan her arzu ettiğinin kendisinin olacağını zannede bilir fakat onun hesabının üstünde bir hesap yapan daha vardır ki önemli olanda onun yaptığı hesaptır. Musa ve sihirbazların mücadelesinin sonucunda kazanan Musa as. Olmuştur. Ancak olayın neticesinde bir kazanan gurup daha vardır ki onlarda Musa ve Harun as. ın rabbine iman eden sihirbazlardır. Onların ortaya koyduğu onurlu ve teslim olmuş halleri tek kelime ile takdire şayandır. Olayın tek kaybedeni vardır oda Firavun ve taraftarlarıdır. Unutmayalım ki Firavun ve taraftarları kıyamete kadar kaybetmeye mahkûmdurlar. Kıyamet günü ise sabah akşam ateşe arz olunacaklar ve azabın en şiddetlisine atılacaklardır.

Günümüzde bütün bir insanlığın başına bela olan ve kendisi bizzat sihirbazlar recmi olan demokratik sistemler varlıklarını devam ettire bilmek için bir değil belki yüzlerce sihirbazlara sahipler. Bunların hepsini burada saymak elbette mümkün değildir. Ben sizler ile sadece ikisini paylaşmaya çalışacağım.

Bunların en tehlikelisi merhum Ali Şeraitinin ifadesiyle “Dine karşı din” sihirbazıyla toplumu aldatma şeklidir ki en tehlikeli olanı da budur.  Bu hainler hiçbir zaman mert ve cesur olarak İslam ve Müslümanların karşılarına çıkmadan veya çıkmaya cesaret etmeden “vahiy İslam’ına karşı rivayet kanalıyla gelen ve Allah’ın koruması altında olmayan bir yığın kirli bilgiler ile bir din anlatırlar. Siz bunlara Allah bu konuda son kitabı Kuran’ı kerimde şöyle buyuruyor dediğiniz zaman “Onlar ise bu konuda filan âlim!  filan hoca bu konuda ne diyor diye” tepkilerini ortaya koymaktalar. Mevcut otorite ile bir şirket ortağı gibi çalışan ve iyi de para kazanan medya hocalarıyla bu dinlerini sürekli gündemde tutmaktalar. Ortaokul öğrencisine Kuran İslam’ını anlatan öğretmenler bile zihinleri kirletilen bu çocuklara Kuran’daki İslam’ı anlatamamaktadır. Din dar bir gençlik yetişiyor ama bunlar İslam’ın dindarları değil.

Bir diğer sihirbazlık ise kendileri tarafından yönetilme şansları kalmamış ve miadını doldurmuş sistem ve ideolojilerini Müslümanlara güç ve iktidar şeklinde ikram ederek ömürlerini uzatmaktalar. Oysa Müslümanlar iktidar oluyorlar ancak asla muktedir olamıyorlar. Bunu bin dokuz yüz elli yılından itibaren iktidara gelen sağcı ve aynı zamanda muhafazakâr başbakanların itiraflarından anlıyoruz. Bu oyuna gelen ve halkı Müslüman olan ülkeler de kaybeden hep Müslümanlar ve İslam olur iken sürekli kazanan demokrasi sihirbazı veya sihirbazları olmuştur. Bunun dışındaki sihirbazları siz kardeşlerimin araştırıp kafa yormalarını ümit ederek yazıma burada son veriyorum. Başka bir yazıda buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz,

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İnsanlık tarihi boyunca insanları Allah’ın gönderdiği hak ve hakikatten uzaklaştırmak için gücü diğer bir ifadeyle iktidarı ellerinde bulunduran otorite sahipleri zorla gasp ettikleri iktidarlarının devamı için bir takım algı operasyonları ile insanların hak ve hakikatlere ulaşıp onların Allah’ın kulları olmalarını engelleyerek kendilerine kullar edinmişlerdir. Bütün bu yaptıklarına rağmen belirli bir zaman diliminden sonra tarihin çöplüğüne atılmaktan da kendilerini kurtaramamışlardır. Zira hiç bir zalimin kurtuluşa eremeyeceğini Allah önceden ilan etmiştir. Sonlarının nasıl olacağını merak eden çağdaş! Firavunlara zaman zaman tarihin bu çöplüğüne bakmalarını tavsiye ederiz.

    https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/ULfx2ZN6eMj
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=607984499652955&id=100013242319421

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir