GenelOkuyucu Yazıları

Gavsların V. Bilgi Kaynağı 

Dr.Hamdi Kalyoncu:Dini haber.com

Cifr ve Ebced Yöntemi İle Elde Edilen Bilgiler

Sufilikte önemli bir bilgi edinme yöntemi olarak da cifir ve ebced hesabı kullanılır.

Sırlar üzerine kurulu tasavvufi inanışta diğer akıl almaz yöntemler yanında bu yöntem de bilgi edinme yolu olarak kullanılır. Bunda harfler ve sayılar kullanılır Hem var olduğuna inanılan gizli sırlara ulaşmak, hem de bu sırlara etki etmek amacı güden bir yöntemdir bu..

“Ebced hesabı; “sır” arayışının yöntemidir. Her şeyin gizli sırlarını harf ve sayılarda arayan ve bunun için de harflere verilen sayısal değerlerle hesaplar yapılır. Ebced sayı sistemine göre harflerin sıralanışının İbranice ve Aramice olması düşündürücüdür.

Ebced hesabında harflere verilen sayı değerlerinin standardı yoktur. Dört değişik biçiminden birine göre ebcedin bir hesabında “elif”in sayısal değeri (1), diğer hesaplama tekniğine göre ise; (19)’dur. Hangi değerin seçileceği kişinin amacına göre keyfi olarak tercih edilir. Ayrıca harflere verilen sayısal değerlerin mantıklı bir kuralı da yoktur. Kef’in değeri 20 iken, Kaf’ın neden 100; bu belli değil.” (Metin Yurdagür, Cefr md, DİA, C.7 s.216)

Kahinlikle uğraşanların ortaya attığı ve tevhid inancı ile bağdaşmadığı bilinen bu yöntem milattan öncesine dayanır.

Yunan kültüründe, Mısır’da ve Yahudilerin mistik kitabı Kabala’da daha sonra da İslam dünyasının onuncu yüzyılda ise İhvani Safa adlı İran kaynaklı yer altı örgütünde oradan Batıniliğe ve onlardan da tasavvufa geçmiş olduğu biliniyor..

“Şiilerin böyle bir ilim olduğu iddiasına çok itibar ettikleri, bunu Hz.Ali’ye ve onun torunlarından Câfer Sadık’a nispet ettikleri, Câfer-i Sâdık’ın da bunları İsmailiyye Şiası’ndan dilediği kimselere öğretmesini emrettiği kendi kaynak kitaplarında anlatılır.

Hatta; “Dâvûd’un Zebûr’u, Musa’nın Tevrat’ı, İsa’nın İncil’i, İbrahim’in sayfaları, nebîlerin, vasîlerin ve İsrailoğulları âlimlerinin bilgilerinin saklı olduğu.. geçmişin ve kıyamete kadar bütün geleceğin ilmini kapsadığı, kıyamete kadar gerçekleşecek bütün olayların, olmuş ve olacağın, insanların ihtiyaç duydukları ve karşılaşılması muhtemel her şeyin bilgisinin bu ilimde mevcut olduğu iddia edilir.” (Yusuf Benli, Gnostizmin Şia’nın İlk Oluşumuna Etkileri Meselesi, İnönü Ün., Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2012- Malatya)

Konu Şeyhul Ekber’in de ilgi alanındadır

“İbn-i Arabi harflerle varlıklar arasında sıkı bir ilişki olduğunu iddia etmiş, harflerin sırlarına vakıf olan birinin gelecekte meydana gelecek olayları bilebileceğini savunmuş ve buna Fütühat’ında genişçe bir şekilde yer vermiştir. (1) (Metin Yurdagür, Cefr md, DİA, C.7 s.216)

Arabi’ye göre harfler ilmi evliya ilmidir. Cifr hesabıyla Kuran’dan işaret çıkarma, İbn Arabî ile yaygınlık kazanmış.

“Niyazi Mısrî (ö.1694) de tefsirinde yöntem olarak bu ilmi kullanarak, Hz. Hasan ve Hüseyin’in de peygamber olduğunu keşfetme başarısını göstermiştir. (Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği, s.287)

Said Nursî ise, cefr ve ebced hesabının her zaman ve zeminde makbul ve geçerli bir ilmi prensip, edebî bir kanun, hatta gaybın anahtarı olduğunu ileri sürmüş.(Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.80-81)

Said Nursi, Kur’an ayetlerinin harflerini Cifr ve Ebced hesabıyla rakamsal olarak değerlendirip onlardan işaretler çıkarmak suretiyle Kur’an’da zikredilen Kur’an’ın vasıfları olduklarını ve Kur’an’daki Peygamberimizin vasıflarının da aynı zamanda kendi vasıfları olduklarını söylemiştir.

Allah katında yegane hak din İslam’dır.. (Al-i İmran :19) mealindeki ayetin tefsiri olarak diyor ki: “Bu Risale-i Nur demektir.” (Zülfikar’ın ikinci makamı:102)

Yine, “Ey Müzzemmil (örtünüp bürünen) Peygamber!…” (Müzzemmil:1) ayetinde ki “Müzemmil” kelimesinin Kürdi (Said Kürdi) demek olduğunu söylemektedir. (Tılsımlar:189)

Yine “Allah odur ki müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile gönderdi.” (Saff:9) ayeti için de; “Yani Allah Said-i Bediuzzaman’ı Risale-i Nur ile gönderdi”, demektir. (Tılsımlar:189)

Yine Kur’an’daki Muhammed’in Bediuzzaman’ı El-Kürdi demek olduğunu söylemektedir.” (Tılsımlar:190)

“Ey iman edenler, seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin!” (Hucurat:2) ayetinde ki Peygamberin sesinin Risale-i Nur demek olduğunu söylemektedir. (Tılsımlar:190 s:51)

Mümin, 2.ayetinde ki “Tenzülü’l Kitap (Allah tarafından indirilmiş kitap) tamlaması için ‘Bu üç rakam farkla Risale-i Nur’a tevafuk eder’ demektir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi:85)

Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya ait olmayan mübârek bir zeytin ağacı (nın yağı) ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi bilir.”[Nur/35] ayeti cifr hesabı ile yapılan yorumlara göre;  “Risaletü’n-Nur”a tevafukla işaret eder.  (Abdulaziz Bayındır, Aracılık ve Şirk, s.136-172)

Cifir ve Ebced yöntemini kullananlar bununla gaybdan haberler vermeye çok hevesli olmuşlar, kimileri de bununla kendi mehdiliğini ilan etmiştir.

Kadıyaniliğin kurucusu Gulam Ahmed Kadıyânî, mehdiliğini ilan ederken, isminin ebced hesabına göre 1300 olduğunu ve bu yüzyılın müceddidi olduğunu savunmuştur.” (Saadettin Merdin /İslamın Pavlusları)

Yine cifir hesabı ile kıyametin 2117 yılında kopacağına risalelerde yer verilmiştir (Kastamanu Layihası, Mektup no 21, s.26)

Bu hesaplar ile gelecekte olacak olaylar konusunda çeşitli hesaplamalar yapılmış ancak tutmamış. İbnü’l-Arabî ebced hesabıyla Mehdi’nin H.683 yılında geleceğini söylemiş, bazıları Deccal’in H.743 yılında zuhur edeceğini, kimileri de İsa’nın 698 yılında ineceğini söylemiş… Ama bunlar kendi çağlarındaki kimseler tarafından esrarengiz bilgiler olarak görülse de, ancak sonraki kuşaklar bu kehanetlerin tutmadığını görebilmiştir.

Zamane gavslarının bu yöntemle yapmış oldukları hesaplamalar, tarih verdikleri kehanetlerin zamanı gelip de tutmadığı görülünce kitapların yeni baskıları yapılıyor.. Tabii o bölümler olmadan.

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir