GenelYazarlardanYazılar

İletişimde, Anlam Örgüsü

Türk dil kurumu sözlüğünde; isim.  Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Olarak geçen iletişim, hayatın vazgeçilmezi olarak, her türlü bilginin duygu ve düşüncenin yazılı veya sözlü olarak aktarılması şeklinde karşılaştığımız bir gerçektir.

Tüm canlıların lisanı hal ile iletişimde bulunduğu, henüz çok iyi anlayabilmiş olmamamıza rağmen bir gerçek olarak karşılaştığımız bir vakıadır.

Allah bireylerin ve toplumların gelişimini, iletişimini temin amacıyla ilahi mesajlar göndermiş olması da bu bağlamda düşünülebilir.

Vahiy her ne kadar ilahi merkezli olmasına rağmen, yaratan ve yaratılan dengesini iletişimle temin etmektedir. Vahyin ortaya koyduğu, iletişim yöntem ve kuralları ile kendi prensipleri dâhilinde işleyerek Rab insan ve toplumsal muvazeneyi temine yönelik ilkeler vaz etmiştir.

İletişim, haberleşme haber alıp haber verme, bildirim duyuru çağrı şeklinde sözlü yazılı mesajla kurulabilmektedir. Bütün varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan mesajlaşma sürecidir. İnsan hemcinsleri ile bu yolla irtibat kurarak düzenli bir şekilde hayat kurmaya çalışmaktadır.

İletişim denince her ilgi alanına göre değişik fonda ve tonda anlaşılan bir şey olarak karşılaşıyoruz.

Bilgiye ulaşmak, yaymak duyurmak için çok geniş alanları etkisi altına alan bir kavramla karşılaşırız. İletişim ortamlarında insan, sözlü sözsüz, sesli sessiz dil ortamında bağlantılar kurmaktan işaret dillerine yerel sözcüklere kadar çok zengin bir alt yapıya sahiptir.

Sağlıklı bir iletişim ortamının kurulabilmesi, insanın kendisini ifade edebilmesi için gerekli argümanların şartı olarak karşılaşılmaktadır.

İletişimde kullanılan kelimelere örnek verecek olursak. Kaynak, veri. Haber, mesaj ileti, hedef kanal gibi güncel isimlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İletişim tarihi ilk insana eşyanın isimlerinin öğretilmesi ile başlamış olduğunu var sayarsak, insan öğrenme özellikleri ile varlık âlemindeki yerini almıştır. Öğrenme kabiliyeti, öğretme özelliği aklının zihninin varlığı söz konusu edilebilir. Sosyalleşen insanın dili öğreninceye kadar işaret dilini kullanması kaçınılmaz olarak karşımızda duran bir gerçektir.

İnsanlık tarihi iletişimle devam ederek düşünce tarihini oluşturmuştur, ona bağlı olarak isteklerini ihtiyaçlarını iletişimle ve bu iletişimde kurmaya çalışılan anlam örgüsü ile düşüncesini ve medeniyetini kurmaya çalışmıştır. Tabi’i ki; iletişim denince sesli ve sessiz iletişim en çok kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İletişimde kullanılan argümanların çeşitliliği dilin zenginliği iletilmek istenen konunun anlaşılması için kullanılan anlatım teknikleridir.

Konu Allah ise onu anlatmak istediğinizde, anlatılacak şeyin ontolojik yapısına dikkat çekmekle tenzihi anlatım şeklini kullanmak, iletinizin en güzel şekilde anlaşılmasını temin edecektir. Zaten bu konuda vahyin dili bize gerekli ön bilgileri vermektedir. Anlam örgüsü devam ederken; temsili dille iletişim kurmak, misallerle örgüleşerek anlatım şeklindedir.

İletişimde Mecazi dilin kullanılması da, ona yüklenen anlamla ilgilidir. Yürüme, asma mesafe karşıdan karşıya bir uçtan bir uca geçme anlamlarında kullanılan anlatım ve iletişim dilidir.

Soyut kavramların somutlaşan hali şeklinde anlaşılan Tasvir, iç ve dış âlemdeki her nesnenin, yazı ses çizgi veya söz vasıtası ile tanımıdır.

Sessiz iletişimde kullanılan kavramlara örnek verecek olursak. Beden (vücut) dili. Tek tek örneklediğimizde Yüz ifade şekilleri. Kaş göz,  el kol hareketleri. Jest ve mimikler dediğimiz sessiz dil hareketleri ile oluşan tebessüm. Nefret ifadesi olarak sert ve haşin bakış gibi örnekler verilebilir. Bütün bunlar vahiy kitabında insan denilen varlığın karakteristik yapısını anlatmaktadır.

Öte yandan iletişimde kullanılan kelimeleri zenginliğine orantılı olarak ifade, anlatım duyuru özelliklerinin etkisi daha etkin rol oynamaktadır.

Bir tasvirle başlayan anlatımın kinaye mecaz gibi kelimelerin bir hikâye ile devam etmesi sevgi dilinin öne çıkartılıp benzer tüm anlatım tekniklerinin kullanılmasına örnek verebileceğimiz tek kitap Kuran’dır.

İşte vahyin muhatabın zihin dünyasını etkisi altına almadaki rolü, kendi anlam örgüsü içerisinde gözlemlendiğinde eşsiz bir mükemmeliyet ortaya koyduğu görülmektedir.

Bütünü ile vahiyle teçhiz olmuş kişi, onu anlatmada muhatabın vahiyle iletişimini temin etmede ciddi hamlelerin ortaya çıkmasında en etkin amildir.

Mesela şu ayeti örnek verecek olursak. “De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah’tan başka ilâhlar olsaydı onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı.” Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. isra 42,43

Vahiy insana aklını kullanmasını, işletmesini ve vahiyle iletişimde bulunmasını salık verir. Aklı olmayanın dini, dine karşı sorumluluğunun olmadığını var sayarak, akılsız gibi yaşamayı delilikle eş değer görür. Kim kendisinin deli olmadığını söylerse, muhakkak aklını işlemsiz iletişimsiz bırakmamalıdır.

Vesselam

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir