GenelYazarlardanYazılar

Kim Allah’ın Dostu Kim Allah’ın Düşmanı?

Böyle bir sorunun cevabını kendi kafamızdan veya heva ve hevesimizden vermenin hem sizlere hem de kendimize yakışmayacağını ifade ederek bunun cevabının Allah’ın son gönderdiği Kuran’da olduğunu hatırlatarak yazımıza başlayalım. İnsanoğlu Allah’ın gönderdiği din olan İslam’dan uzaklaştıkça kendisini rahatlatacak veya tatmin ettiğine inandığı bir takım Kuran dışı kavramları ve anlayışları da hayatına sokmuş oldu. Yazımıza başlık olarak seçtiğimiz sorunun cevabını sözü fazla uzatmadan hemen verelim.

İster iseniz önce kimler Allah’ın düşmanıdır konusundan başlayalım: Bütün kâfirler, inkâr edenler ırkı cinsi milleti, mezhebi meşrebi ne olursa olsunlar Allah’ın düşmanıdırlar. Allah hiçbir kâfirin dostu değildir. Zira apaçık olan gerçeğin üzerini örtmek ile en büyük suçu işlemişlerdir. Bu ilkeden hareketle Allah kâfirleri dost edinen ve kendilerini hala Müslüman zannedenlerinde kendisinin düşmanı olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Allah kendisinin düşmanları olanları sıralamaya devam etmektedir. Bütün zalimler Allah’ın düşmanıdırlar şöyle ki:  Önce adaleti tarif etmemiz gerekmektedir. Adalet “ Şeyi layık olduğu yere koymaktır diye tarif edilmektedir” Buradan hareketle Allah’ın gerek yerde gerek ise gökte ilah ve rab oluşunu engelleyen her türlü düşünce eylem, davranış, sistem ve ideoloji Allah’a ve onun yaratılmışlarına karşı bir zülümdür ve sahibini zalim yapar. Sorumlu olduğu tebaasının gerçek diğer bir ifadeyle Kuran’daki İslam ile tanışmasını buluşmasını engelleyen onları İslam dışı yönetim ve sistemlerle uyutan veya uyutulmasına müsaade eden yöneticilerde Allah katında sorumludurlar ve bu hareketlerinden dolayı da zalimdirler.

Mesela bir Müslüman efendim adamlar komünizmi veya kapitalizmi veya demokratik sistemi benimsemişler bizlere de herhangi bir zararları yok bırakalım onlar öyle yaşasın bizler böyle yaşayalım anlayışına asla pirim veremez. Çünkü o yöneticiler sorumlusu olduğu o insanların İslam ve Kuran ile tanışmalarına mani olmaktadırlar. Günümüz de bu yöntem daha yanıltıcı bir şekilde ustaca kullanılmaktadır. Şöyle ki bazı medya kuruluşların da din! Adına konuşan ve kendilerine din adamı denen insanlar kanalıyla bu yöntem yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bunlarda bu yaptıklarının hesabını elbette Allah’a vereceklerdir.

Yine Allah kendi ayetlerini diğer bir ifade ile ilah ve rab oluşunu emreden bir hükmünü veya uygulamasını az bir paha yani dünya malına karşılık satanlarında düşmanıdır. Çünkü ahiret nimetleri karşısında dünya malının tamamı az bir paha değer ifade etmektedir. Dünyada edindiğiniz mal, mevki, makam ahiret nimetleri karşısında ki nimetlere oranla gerçekten az bir değer ifade etmektedir.  “Daha önce den size indirdiğim kitabı doğrulayıp teyit eden bu kitaba iman edin, inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara-41)

Evet, Allah bir ticaret yapılacak ise iman edenlerin kendilerine teklif getiren tarafın tekliflerine karşılık nasıl bir talepte bulunduklarını ticaretin konusunu oluşturacak mal ve başka şeylerin karşılığında kendilerinin ne vereceklerine çok dikkat etmelerini onlardan istemektedir. Allah müminlerin canlarına ve mallarına karşılık cenneti onlara bir ticaret karşılığında sattığını ifade etmektedir. Ticaretin konusu cennet verilmesi gerekenler ise can ve maldır. Birileri çıkarda cennete bundan daha az bir bedel ile girile bilineceğini söylüyor ise yalan söylüyordur. Mesela abdestli ölen birisi cennete girer sözü cenneti kelepir ve ucuz bir ticaretin konusu haline getirmektedir ve Allah düşmanıdır. Burada şunu hemen hatırlatalım ki Allah sadece namaz için abdesti farz kılmıştır. Birileri abdestin önemini veya abdestli gezmenin fazileti! Belirtmek için böyle bir şeyi uydurmuştur.

Yeryüzünde haksız yere kan döküp insan öldüren bütün fesatçılarda Allah’ın düşmanlarıdırlar. Bu gün halkı Müslüman olan bir beldeye bakın ve o öldürülen Müslüman halkın kendilerini öldürmeye gelen insanlarla ne problemi olabilir? Öldüren ile ölen aslında birbirini tanımamaktadır. Bu tespitten nispeten Suriye’yi ayrı tutmamız gerekmektedir. Zira orada ölende öldürende Allah ’hu Ekber sedalarıyla bir birlerini öldürmektedirler. Perdenin arkasındaki bu oyunun kurucuları zalimleri iyi tanımamız gerekmektedir.  Onlarının adının Birleşmiş milletler! Ve organize bir cinayet şebekesi haline gelen NATO! Olması hiçbir Müslümanı aldatmamalıdır. Kısa bir süre önce Ankara semalarında uçup kendi halkı üzerine bomba yadıran ef on altılara yakıt ikmali yapan tanker uçakların bir NATO üssü olan incirlikten kalktığını hatırlatmakta fayda vardır. Bundan dolayı bütün fesatçılar Allah düşmanıdırlar. “Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın. Denildiğin de bizler ancak ıslah edicileriz derler. Bilin ki esas fesat çıkaran bozguncular onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. “ ( Bakara-11-12)

Yerde ve gökte Allah’a benzerler ve eşler edinen ve şirk koşan bütün müşriklerde Allah’ın düşmanıdırlar. Zira onlar bu davranış ve sözleriyle Allah’a ait olan bir hakkı ve özelliği yaratılmışlardan birine veya birilerine vermek suretiyle büyük bir haksızlık yapmışlardır. Bunların Allah’a eş tutup ortak koştukları nesnelerin karşısına geçip onlar için bir tazim veya hürmette bulunmaları zaten gerekmemektedir. Sadece onlar bizi Allah’a yaklaştırıyorlar demeleri yeterde artar bile.

“ İyi bilin ki, halis, gerçek din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler,” Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” Derler. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusun da aralarında hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah, hiçbir yalancı ve nankörü doğru yola iletmez.” ( Zümer-3) Buradan şu sonucu çıkarmamız sanırım zor olmasa gerekir oda: Allah ile kendi arasına bu şekilde aracılar koyanlar hem yalancı hem de nankörler olup aynı zamanda da Allah’ın düşmanlarıdırlar.  Bu konuyla ilgili olarak son örneğimizi de verelim ondan sonrada kimler Allah’ın dostlarıdır konusuna geçelim. Allah’ın yaşanılsın diye gönderdiği aynı zamanda hayat tarzı haline getirilmesini istediği kanun ve kuralları hayatın dışına atarak onun yerine insan aklının ürünü olan kanunları din edinerek Allah’ın kitabının okunmasına müsaade edilip başka kanunların uygulanmasını savunup çaba harcayanlarda bilelim ki Allah’ın düşmanlarıdırlar.

“ Onda kitapta üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, deşe diş, karşılıktır kısas edilir. Yaralarda kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin, zalimlerin, fa sıkların ta kendileridir”.  (Maide-44-4 5-47) İşte Allah’ın en çok nefret edip sevmediği düşmanlarım dediği gurubu da bu üç zümre oluşturmaktadır. Mevzu bahis olan ayetlerin Müslümanlar ile alakasının almadığını muhatapların ehli kitap olduklarını iddia etmek ayrıca bir düşmanlık sebebidir bunu da hatırlatmakta yar vardır. Yukarıda izah etmeye çalıştığımız konuyu daha da detaylandırmak mümkündür fakat konunun anlaşıldığını ümit ederek şimdi de kimler Allah’ın dostlarıdır bunu sizler ile paylaşalım.

Kuran’ı Kerime baktığımız zaman genel bir ifadeyle iman edip dost doğru olan Salih amel işleyen birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden sadece inandım demek ile kurtulacağına inanmayan erkek ve kadın müminlerin Allah’ın dostları olduklarını söylememiz sanırım yanıltıcı olmaz. Ayrıca bütün hal ve hareketinde yaşamının tamamında ibadetin de siyasetinde, ticaretin de, evlenmesinde boşanmasında, kazanmasında, harcamasında, evinde, çarşısında pazarında kısacası hayatının tamamında Allah’ı kendisine vekil tayin edenlerinde Allah’ın dostları olduğunu söylememiz gerekmektedir. “ Haberiniz olsun ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar hiç üzülmeyeceklerdir de. O veli kullar, Allah dostları Allah’a inanmış ve kötülüklerden sakınmışlardır.” ( Yunus-62-63) Allah’ın veli kulları için hem dünyada hem de ahirette büyük müjde ve kurtuluş vardır. Zira onlar bütün işlerinde, eylemlerinde, hareketlerinde, duruşlarında Allah onlar ile beraber olduğu halde, Allah’ın dostları nasıl korkuya kapılır veya üzülürler? Çünkü onlar Allah’ın dostlarıdırlar. Allah’a iman ederler, Allah’tan korunurlar, gizli açık her yerde O’nun kontrolü altında olduklarını bilirler. Bu gün toplumumuz da bu ayette geçen veli kavramını ne lügat manasıyla, ne de Kuran’da kullanıldığı mana ile değil, daha çok bu kelimeye sonradan kazandırılmış manasıyla kullanılmaktadır. Bunda da İslam’ın düşmanlarının İslam’dan öç ve intikamlarını aldıklarını bildiğimiz tasavvuf ve tarikat başat rol oynamıştır. Bu kelime ihtiva ettiği Kuran’i manasından koparılarak: Benliğini Allah’ta yok etmek suretiyle! Bir takım üstün vasıflar kazanarak, harikulade şeyler gösteren büyük insan manasına alınmış ve kullanılmıştır. Oysa Allah bu ayetine yanlış anlamlar verilerek tarikat ve tasavvufa malzeme olacak insanları kast etmemiş olup o bu ayetiyle gerçek manada Allah’a iman edip onu kendisine rab ve ilah kabul ederek iman eden müminleri kast etmiştir. Zira bu dinde ruhbanlık kesinlikle yoktur. Allah’ın düşmanlarını Kuran ile tanır ve bilir isek geriye sadece onun dostları olmak kalmaktadır. Başka bir yazıda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz.

Etiketler
Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Kapalı