GenelYazarlardanYazılar

Müslümanları Susturan Üç Kavram: Modernizm, Servet, Bilim

“Şimdi de Allah size kitabı, içinde her-şey inceden-inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah’tan başkasını mı hakem isteyeceğim?. Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamâmıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!” (En-âm 114).

“…Sana neyi infâk edeceklerini sorarlar. De ki: İhtiyaçtan artakalanı. Böylece Allah, size âyetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz” (Bakara 219).

 “Onların çoğunluğu zandan (kuruntu) başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç-bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir” (Yûnus 36).

 Yazının başlığında bahsettiğimiz müslümanlar; Kur’ân’ı bilen, Sünnet’i kabûl eden, buna göre düşünen, konuşan, yazan ve bir şeyler yapmaya çalışan insanlardır. Yoksa bahsettiğimiz kişiler modernleşmiş -sözde- müslümanlar değildir. Onlar zâten modernizmi, serveti ve modern-bilim ve teknolojiyi baş-tâcı yapmış ve bu üç şeye göre hayatlarını düzenleyenler ve Kur’ân’dan, Sünnet’ten ve Dünyâ’dan haberi olmayan kişilerdir.

Bahsettiğimiz samîmi müslümanlar, düşünsel ve siyâsî alanda olan küfür ve şirkin gâyet iyi farkındadırlar. Bunları çok iyi bir şekilde dile getirirler, bunlar hakkında çok isâbetli konuşurlar ve yazarlar. Bâtıl, hurâfe ve siyâsî alanda insanları şirke ve küfre düşmekten uzaklaştırmak ve kurtarmak için tebliğ ve dâvetlerde bulunurlar. Allah ve Peygamber yerine konan tasavvuf ve târikâtın sözde büyüklerinin ilahlaştırılmasını, gayr-ı İslâmî dinlerin ve düşüncelerinin yanlışlıklarını, küfürlerini ve şirklerini çok iyi bir şekilde açığa vururlar. Hurâfeleri iyi tespit ederler. Bu yanlışları çeşitli şekillerde açıklarlar.

Lâkin; iş modernizm, servet (ekonomi) ve modern-bilim ve de teknolojiye gelince, bu üç etkenin ortaya çıkardığı şirki, küfrü ve dolayısıyla zulmü yeterince ve doğru bir şekilde ele alıp da ortaya koy(a)mazlar. Hattâ bâzen de hiç-bir eleştiri ve îtirazda bile bulun(a)mazlar. Oysa modernite, servet ve modern-bilim ve teknolojinin ortaya çıkardığı şirk, küfür ve zulüm, en az siyâsî alandaki ve bâtıl hurâfelerin ortaya koyduğu kadar ağır bir şirk ve küfürdür.

Bu müslümanlar bilgi eksikliğinden yada isteksizlikten dolayı modernizme yeterli oranda eleştiri ve îtirâz getir(e)mezler. Servet konusunda çok da doğru bir yargıda bulun(a)mazlar. Modern-bilim ve de teknolojiye ise yaptıkları bir eleştiri ve îtirâz neredeyse yoktur. Çünkü modern-bilim ve teknolojiyi “kazanım” olarak görmektedirler. Modern dünyâda yaşadıkları ve moderniteden bir nebze yararlandıkları için çıban-başı olan moderniteyi olması gerektiği gibi eleştirip îtirâz etmezler. Ekonomi konusunda gelince; müslümanlar zâten en çok da sermâyeden ve servetten yıkılmaktadırlar. O servet ve mülk konusu var ya!; işte müslümanlar târih boyunca hep bu konuda yanılmışlar ve ayrılığa düşmüşlerdir. Nede olsa “mal canın yongasıdır” ya!. Kur’ân âyetleri apaçık olmasına rağmen yine de hakîkati dile getir(e)miyorlar. Genelde insanların ama özelde müslümanların yumuşak karınlarından biridir servet konusu. Hattâ belki de “karnın en yumuşak yeridir” desek yanlış olmaz. Modernizm, servet ve bilim deyince akan sular duruyor.

Modern-bilim ve teknoloji konusunda, ben müslümanlar arasında esaslıca bir eleştiri yapan bir-iki müstesnâ dışında kimseyi göremiyorum. Çünkü modern-bilim ve teknolojiden yararlandıklarını ve bunların faydası olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yararlanmanın ve faydanın yanında zarar görmek de yok mudur?. Peki bu yararlanmanın ve faydanın bedeli nedir ve bu bedeli kim ödüyor?. Modern-bilim ve teknolojinin elbette bir-çok zarârı vardır. Hattâ yararlarından çok zararları vardır fakat bâzı görece yararları da olduğu için modern-bilim ve teknolojiye yeterince eleştiri ve îtirâz yapılmıyor.

Oysa bu üç etkenin ortaya koyduğu şirk, küfür ve dolayısıyla zulüm; hurâfeler, bâtıl düşünceler ve seküler siyâsetin ortaya koyduğu şirk, küfür ve zulümden daha az değildir. Hattâ hurâfe ve siyâsetin ortaya koyduğu şirk ve küfrün destekçisi; modern zihniyet, servet, modern-bilim ve teknolojiden başkası değildir. Yoksa hurâfe ve siyâset, desteğini nereden alacak ki?.

Bir şey şirk ise orada mutlakâ küfür; küfür ve şirk varsa da orada mutlakâ adaletsizlik ve dolayısı ile de zulüm vardır. Zulüm, şirk ve küfre içkindir. Modernite Allah yerine aklı, peygamber yerine insanı, din yerine ise beşerî ideolojileri koymuştur. O yüzden şirk ve küfrü, dolayısıyla da adâletsizliği ve zulmü ortaya koymaktadırlar. Hurâfeden ve siyâsetten kaynaklanan şirk ve küfür çok bâriz olduğu için müslümanların moderniteye karşı bir dereceye kadar eleştiri ve îtirâzları vardır. Fakat şu da var ki; modernite, modern-bilim ve teknoloji, hayâtiyetini servetten alır. Bu servet “batı serveti”dir ki kaynağı hırsızlık ve sömürüye dayanan bir servettir. Fakat insanlar Dünyâ’ya göbekten bağlı oldukları ve bunun için de mutlakâ paraya ihtiyaç duydukları için servete olması gereken eleştiri ve îtirâzı yapamıyorlar ve de hakkı ve hakîkati net olarak ortaya koyamıyorlar. Zîrâ bunu yaptıklarında kendilerini de eleştirmiş ve zarâra uğratmış olacaklardır. Bunu göze alamıyorlar demek ki..

Müslümanlar modern-bilim ve teknolojiye neredeyse hiç ses çıkar(a)mıyorlar. Çünkü modern hayat, bilim ve teknolojiyle sürdürülüyor. Fakat modern zulümler de bilim ve teknolojiyle ortaya konuyor ve sürdürülüyor. Oysa doğal-bilim zulme dönmüyordu. Modern-bilim ve teknoloji ise zulmü ayyuka çıkarmış ve tüm Dünyâ’ya yaymıştır. İnsanları bu yolla madden ve mânen perişân etmektedir. Buna rağmen müslümanlar hem yeterli bilinçte olmadıklarından, (çünkü Kur’ân’ın da modern-bilim ve teknolojiyi desteklediğini ve benimsediğini zannediyorlar hem de belki de işlerine gelmediği için) bir eleştiride ve îtirâzda bulunmuyorlar. Böyle olunca da modern-bilim ve teknoloji sanki Allah’ın da murâdıymış gibi algılanıyor ve tam da olması gerektiği ve hatâsız-kusursuz düşünceler ve teoriler ortaya konulduğu zannediliyor. Hattâ Kur’ân da modern-bilim ve teknolojiye göre yorumlanıyor. Üstelik en doğru ve isâbetli yorumun da modern-bilim ile yapılabileceğini zannediyorlar.

Aslında moderniteye yeterli eleştiri ve îtirâz yapılmadığında ve hattâ isyân edilmediğinde, servete de yanlış yorumlar yapılıyor ve modern-bilim ve teknolojiye de bir şey denemiyor ve eleştiri ve îtirâz edilemiyor. İyi de kardeşim, Dünyâ’nın yarısını ateş çemberi içinde bırakan şey modern ideolojiler, düşünceler, sistemler, sûni ve haksız kazançla elde edilmiş servet ve bunun desteklediği modern-bilim ve teknoloji değil mi?. Mazlumları mazlumlaştıran etken nedir ki?. Uçağı olmayan devletlere uçağı olan devletler zulmediyor. Çünkü üstlerine binlerce metre yükseklikten bombalar atılıyor ve evleri başlarına yıkılıyor. İnsanlar bu güce karşı bir şey yapamıyorlar. İnsanları parayla kontrôl ve esir ediyorlar ve de köle gibi kullanıp sömürüyorlar. Çalıp çırptıkları ve sömürdükleriyle zenginleşiyorlar ve o zenginliği de yine köleleştirmek ve sömürmek için kullanıyorlar. Böylece servetlerine servet katıyorlar. O hâlde servet nasıl bu kadar mâsum kabûl edilebiliyor?. Yine; bu sömürüyü yapmak için modern-bilim ve teknolojiyi kullanıyorlar ve insanlığın târih boyunca görmediği oranda zulümler ortaya koyuyorlar.

Peki bunu yapmaktan niçin çekinmiyorlar?. Niçin insanlıktan bu derece çıkmışlardır?. Çünkü artık Allah, din ve âhiret kaygıları kalmamıştır, zîrâ modernizm bunu ortadan kaldırmış ve Allah yerine aklı, bilimi ve insanı koymuştur. Modernitede merhâmetli ve vicdanlı davranmak gereksiz görüldüğü gibi, adâleti gözetmenin de bir anlamı kalmamıştır. Zîrâ din olarak hak dîni değil, Allah’sız, vicdansız, merhâmetsiz ve zâlim modern-bilim ve teknolojiyi kabûl etmişlerdir. Tüm bunlar üzerinden servete tapılmaktadır.

O hâlde bahsettiğimiz müslümanların bu konuda da duyarlı olmaları ve bunları eleştirel bir tarzda incelemeleri ve de eleştirip îtirâz etmeleri gerekmektedir. Çünkü bunu yapacak başka kimse de yoktur. Zîrâ biz moderniteye, bilim ve teknolojiye yeterli oranda ses çıkarmadığımızda, serveti eleştirmediğimizde, eleştirip durduğumuz hurâfeler, bâtıl düşünce ve inanışlar ve kâfir ve müşrik siyâset de hayâtiyetini devâm ettirecek ve müslümanlar boşa kürek çekmiş olacaklardır. Çünkü bu konuda hiç-bir yol alamayacakları gibi geri-geri gitmek zorunda kalacaklardır ki, olan şey budur.

Hurâfelere, tasavvuf, târikat ve sapık düşünce, ideoloji ve dinlere eleştiri ve îtirâz gereklidir. Müslümanlar bunu iyi bir şekilde yapıyorlar. Fakat bunlar oturulup durulan yerden yapılmaktadır ve zâten bu nedenle yâni eylemsiz şekilde eleştirildiği için hâkim güçler tarafından engellenmiyor ve dolayısıyla eleştiriler bolca yapılabiliyor ve aslında müslümanlara eleştirip îtirâz etmek için de sâdece bu alan bırakılıyor. Fakat iş, amel-eylem gerektiren ve mecbûren amel-eyleme dönüşen “vazgeçişler”in yapılması ve kafa ve beden konforunun bozulmasını gerektiren modernite, servet ve modern-bilim ve teknoloji eleştirisine gelince, yeterli oranda yada hiç eleştiri ve îtirâz yapılmıyor, bunlar konuşulmuyor, konuşan ve  yazan engelleniyor ve suskun bırakılıyor. Bunun nedeni maalesef müslümanların yeterli bilgide, dirâyette ve cesârette olmamalarıdır. Kafa ve beden konforunu bozmayı göze alamamaktan kaynaklanan yönü de vardır tabi.

Nasıl ki tasavvufun ve târikatların hurâfe ve sapıklıklarına, bâtıla, uydurmalara, zırvalıklara, aslı-astarı olmayan rivâyetlere ve küfür ve şirk siyâsetine haklı ve yeterli şekilde eleştiri yapılıyorsa ve îtirâz ediliyorsa; modernizm, servet ve modern-bilim ve teknolojiye de aynı yeterlilikte eleştiri yapılmalı, îtirâz ve icâbında isyân edilmelidir. Zîrâ küfür, şirk, adâletsizlik ve dolayısı ile zulmün asıl çıkış-noktası ve besleyicisi, modernizm düşüncesi, servet ve bilim-teknolojidir.

En doğrusunu sâdece Allah bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha Fazla

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Harun bey! Yazınızı okudum vede beğendim. Ama bu yazı genelde bütün Müslümanların konuştuğu ve yazdığı şeyler.sizinkisi eleştirel olmuş ama birşeyi eleştiriyorsan ( varolan masayı atmaya karar vermişsin demektir) yerinede koymayı düşündüğün ”masa” hazır demektir.Yani yazı gerçekten çok güzel ama yerine neyi nasıl koyacağız onuda yazsan inanki çok daha güzel olacak.Ben şahsım adına söylüyorum;servetle ilgili konuşmaya başladığında , sen kominizmden bahsediyorsunve Seyyid Kutubun Komünizmde etkilendiği gibi etkilenmişsin diye tepki alıyoruz.Hakkat ;Müslümanların İslamdaki ekonomik yapılanması ve servet edinmesi veya dağılımı nasıl olacak? ALLAH insanların günlük rızkına kefil,servetine değil.Zaten imtaande günlük rızkla değil,edinilen servetle başlıyor…Yukarda ” ihtiyaçtan fazlası infak…” diye birde mükemmel olan ayet koymussun; ihtiyaç günlük rızk ,”fazla” sı hangisi oluyor? Ben kesinlikle servet düşmanı değilim;elbette insanların bellibir malı olmalı ama!!! bir ise iki,iki ise üç,beş,altı,daire edinmesi ,kendisine,eşine,cocuklarına vs.eskiyse son model araba alması gibi sonu olmayan servet edinilmesi islamın hangi servet edinilmesine denk geliyor ben çözemiyorum.Bunu yapanlarda malisef Toplumda Radikal olarak bilinen bizleriz.Daha önceleri genciken bol keseden ”ayet”leri gençliğimize göre,Yani Babalarımızın eline baktığımız veya çoluk çocuğun olmadığı dönemlerdeki günlerimize göre yorumluyorduk;şimdi O ayetleri o şekillerde yorumlamaya dilimiz varmadığı gibi ,ayetler ”mutasyona” uğradı yorum farklılaştı.Yani gardaş! Şu yazdıklarının karşılığından olması gerekenleride yazsan inanki daha mükemmel olur. Sanada Kominist diyebilirler,desinler! komünizm daha çok yeni,İslam ise Hz. Adem den beri var. belki marks islamda etkilenmiştir! Şaka bir yana hiç kimse birbirinden etkilenmiyor ancak bazı benzerlikler oluyor diyede hiç kimse komünist olmuyor olmazda.Çok uzun oldu kusuruma bakma!

 2. Selamunaleyküm..

  Bu yazdıklarımın bir alt yapısı var. Hattâ bu yazı bir anlamda “sonuç” oldu. Kitap çapında olmayan böyle kısa yazılar olunca, sorduğun sorular haklı olarak ortaya çıkıyor. Fakat kendi çapıma göre yaptığım “masa” hazır.

  İslam’ın ekonomik yapısı “yarı-kominâl” bir yapıdır. Zâten ben de dediğin gibi komünizmin İslâm’dan çok etkilendiğini düşünüyorum.

  İhtiyaçtan fazlası, ya Peygamber örnekliğine (Ahzâb 21) göre olacak, yada vahiy ile inşâ olmuş bilinç ve vicdan bu fazlalığı kişinin kendisine fısıldayacak. İhtiyaçtan fazla olan miktar kişiye göre değişebilir. Değişmez bir kriter olmaz ve zâten Allah belli bir miktar belirtmemiştir ve bu konuyu da imtihanın bir parçası kılmıştır. Bu konuda yapılacak en doğru şey Peygamber’in örnek alınmasıdır ki Peygamberler zâten “güzel örneklik” için gönderilirler.

  Lafı uzatmaktansa; modernizm, servet ve modern-bilim ile ilgili yazılarımın linklerini vermenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Zaman ayırıp yorum yapmışsın, Allah râzı olsun, teşekkürler.

  http://777has444.blogspot.com/2016/12/modernizm.html

  http://777has444.blogspot.com/2016/01/islam-ve-servet.html

  https://777has444.blogspot.com/2016/02/modern-bilim-uzerine.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir