GenelYazarlardanYazılar

Yeniden Diriliş (Yaratılış) Kıyamet

İtikad gibi herkesi bağlayan bir konuda, her önümüze gelen rivayetlerin sağlaması yapılmadan alınıp akde(iman sözleşmesi) ilave yapmak, iman sözleşmesinin yetersizliği gibi sağlıklı olmayan bir sonuca götürmesi bakımından, muhatabı hakiki anlamda sıkıntıya düşürür.

Hesabını veremeyeceğimiz bir sonuçtan sakınılması, dinini ciddiye alanların ve Vahiyle beyan edilen sahanın dışına taşınmaması gerekmektedir. Bu konuda yapılması gereken; ayetleri esas alarak ondan başka haberlere itibar edilmemesidir.

Öncelikle Kur’an mutlaka Kur’an ile tefsir edilmeli, her bir ayet Kur’an’ın bütünlüğünden koparılmamalıdır.

İtikadi  bir konu Kur’an’da yoksa, kimin adına söylenmiş olursa olsun kayda değer değildir. Akdin sahibi bir konuda bilgi vermiyor ise o konuda kimsenin konuşma yetkisi yoktur/ olamaz, olmamalıdır da. Dinin sahibi Allah muhakkak dinini eksik bırakmamıştır.

Buna rağmen insanlar durmamış dine ek yama yapma hudutsuzluğuna düşerek azim bir hataya imza atmışlar. Bu konuda da Allah’ın elçisini kullanmaktan hiç ama hiç çekinmemişler.
İlgili rivayetlere baktığımızda .

Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alâmetleri sayılacağını haber vermiştir (!) (Buhârî, “Îmân”, 37).

Âhir zaman peygamberi ve son nebî olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resûl-i Ekrem’in (Buhârî, “Ṭalâḳ”, 25, “Riḳāḳ”, 39; Müslim, “Fiten”, 132-135) kıyamet alâmeti olarak zikrettiği rivayet edilen olayların başlıcaları şunlardır:

İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın alenî hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması, elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccalın türemesi, yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması, gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması, Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması, (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması, depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması (Buhârî, “Fiten”, 4-5, 22, 24, “ʿItḳ”, 8, “Cihâd”, 95, “Nikâḥ”, 110; Müslim, “ʿİlim”, 8-10; İbn Mâce, “Fiten”, 25-36; Tirmizî, “Fiten”, 35, 42-43). Hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın vuku bulacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır (Buhârî, “Fiten”, 25).

Ansızın gelecek olan bir sonun (saat) alameti nasıl olur düşünmek gerekmektedir.

Biz dünyanın sonu (kozmik âlemin bitişi) ile ilgili ayetlere yeniden bakalım.

“İnsanlar sana Son Saat hakkında soracaklar. De ki: “Onun bilgisi Allah katındadır; senin bütün bildiğin ise, Son Saat’in yakın olduğudur!” Ahzab 63

“Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,“Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.

O alçaltıcıdır, yücelticidir. Yerin sallanıp sarsılacağı,

Ve dağların paramparça edileceği zaman, Artık o toz duman haline gelmiştir. Vakıa 1-6

“Ve göklerin ve yerin bilinmeyen gerçekleri Allah’a aittir. Ve o Son Saat’in gelip çatması ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa (bir an da) olup bitecektir. Çünkü, şüphe yok, Allah’ın her şeye gücü yeter. Nahl 77.

“İnkâr edenler: “O Sâ’at bize gelmez,” dediler. De ki: “Hayır, gaybı bilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey, O’ndan gizli kalmaz. Ne bundan küçük, ne de bundan büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta bulunmasın. Sebe 3.

“Size ne zaman, “Bakın, Allah’ın vaadi gerçekleşecektir ve Son Saat asla kuşku kaldırmaz!” denilmişse, siz şu cevabı vermiştiniz: “Bilmiyoruz, ‘Son Saat’ nedir? Ne ki biz onun bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz ve biz (bu konuda) ikna olmuş değiliz.” Casiye 32

– Yeniden diriliş(yaratılış). Kıyamet.

“Ve sura üflenecek: derken Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten çarpılmışçasına düşüp bayılacaktır. Sonra sura bir daha üflenecek: işte o zaman onlar yerlerinden doğrulup (gerçeği) görecekler. Zümer 68

Hassaten ve hassasiyetle ilgilenmek gereken bir konuda, müminlerin titizlenmelerine vesile olmak, onların Vahyin dışına taşmamalarını salık vermek durumundayız.

Kozmik âlemin bitişi ile, yeni bir alemin başlangıcı olan kıyamet yeniden diriliş bir birine karıştırılmamalıdır. Hesabını veremeyeceğimiz bir imandan sorulacak oluşumuz gözden uzak bulundurulmamalıdır..

Vesselam.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir