GenelYazarlardanYazılar

Allah’ın Rasülleri İslam İçin Yaşadığı Toprakları Terk Etti. Bu Millet’te Vatan İçin İslamı Terk Etti’

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla…..

Mekke yönetiminin “Muhammed’ül- Emin” diyecek kadar çok güvenip sevdikleri Peygamberi önce susturmaya, sonra öldürmeye çalışmalarının ve en sonunda da Mekke’den çıkarmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Tüm uyarılara rağmen namaz kılmakta ısrar etmesi.

Kuran Kursu açıp hafız yetiştirmesi.

Farzların yanı sıra nafile ibadetlere de özen gösterip halkı bunlara teşvik etmesi.

Giyim kuşamından sakal ve sarığından asla taviz vermemesi .

Hiçbiri.

Elbette hiç biri!

Eğer Peygamberin getirdiği dava bu ve benzeri taleplerle sınırlı olsaydı Mekke şirk devletinin Peygamberi kovmak bir yana, onu başına taç etmeye hazır olduğunu elin gavuru bile biliyor.

Tabiatı gereği İslam Allah’tan gelen kendine özgü bir düzen oluşu sebebiyle başka bir düzenle birlikte geçinmeye müsait değildir. Başka bir dünya görüşünün ilkelerine de muhtaç değildir. Bundan dolayı yaşayabilmek için kendisine ait herhangi bir ilkeden taviz verme acziyeti içinde de değildir.

İslam adına yola çıktıklarını söyleyenler, ya da İslam’ın mensubu olduğunu iddia edenler, eğer İslam dışı herhangi bir düzenle uyum içinde yaşı- yorlarsa, o halde Allah’ın kendisinden razı olma özelliğini kaybetmiş bir dini yaşıyorlar demektir. Ki böylesi bir din, mensuplarını her iki dünyada da izzetli kılmayacaktır. Zira her iki dünyanın da sahibi olan Allah bundan razı değildir!

Özellikle ülkemizde İslam adına faaliyet gösteren, İslam’ı temsil ettiğini iddia eden nice büyük şahsiyetler ve bunlara bağlı büyük kalabalıklar dünden bugüne hep var olmuş ve hep mevcut düzenle uyum içinde olmaya çaba göstermişlerdir.

İslami hassasiyetler taşıyarak siyaset sahnesine çıkan nice politikacı da aynı İslam dışı düzen ile uyumlu bir süreç geçirmiş, hesaba çekilecekleri kitaba uymaktansa, Kitabı mevcut hallerine uydurma yolunu benimsemişlerdir.

Siyasilerin bu yoldaki en büyük yardımcıları hiç şüphesiz halkın rağbet ettiği, din büyüğü olarak gördüğü önderler ve bilginlerdir. Bir dergahta şeyh, ya da bir üniversitede profesör olup, bazı farklılıklar içinde olsalar da sisteme hizmet etme konusunda aynı çizgide yürüme kabiliyetine sahip bu fikir çetesi, insanları mevcut düzene itaat ettirmede silahlı ordulardan daha üstün başarılar elde etme ünvanına da sahiptir.

Bu fikirsel sapmanın meyvelerini kendilerine destek veren siyasilerle birlikte yiyen inanç önderleri insanları ‘bireysel dindarlığa’ ikna edip dinin kamu düzenine yönelik taleplerini dillendirmekten özenle uzak durmaktadır.

Şimdi eğri otursak ta doğru söyleyelim ki hiçbir fikri mücadele içinde bulunduğu mevcut düzene ve halka rağmen yaşama şansı bulamaz. Çünkü her sistem kendini başka fikirlere karşı koruma altına aldığı sürece güvende olacağını bilir. İçinde bulunduğumuz düzen ise İslam’ı bir devlet sistemi olarak görmediği/göstermediği için İslam’a karşı kendini güvende hissetmekte hatta İslam’a ait bir takım amelleri de bizzat organize ve finanse etmektedir. Bu sayede ‘müslümanım’ diyen halkın kendine bağlılığını mevcut gidişattan memnuniyetini de sağlamaktadır.

Eğer halkın ve onlara önderlik eden şahsiyetlerin örnek aldıklarını söyledikleri Peygamber (sav) gibi net bir duruşu olsaydı o takdirde düzene rağmen bir varoluş sergileyecekler mevcut düzen de kendilerine müsamaha göstermeyecek ve hak ile batılın safları ayrılmaya başlayacaktı.

Allah’ın bu mücadeledeki sünneti gereği bir barışma ve uyuşma değil net bir ayrışma yaşanacaktı.

Ama şimdi Müslüman kimliği taşıyan siyasiler ve din adamları üstelik İslam’ın ve müslümanların maslahatını gözettiklerini söyleyerek laik demokratik düzenin taleplerine uygun adımlar atmayı benimsemiş ve söz konusu ayrışmanın gerçeklemesini hayal dünyasına hapsetmişlerdir.

Oysa bu tür -itikadi taviz- talepleri önderimiz ve örneğimiz olan Resullullah’a da yapılmıştı. Kendisini ve iman edenleri yurdundan çıkartacak mücadele o günlerde rengini belli ederken Rabbimiz de Peygamberimize ve onu örnek alacak herkese razı olacağı ve olmayacağı tavrın rengini aynen şöyle belli etmişti;

Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi.

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Bu durumda, biz sana, hayatında kat kat, ölümün de kat kat (acısını) tattırırdık; sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın.

Neredeyse seni (bu) yerden (yurdundan) çıkarmak için tedirgin edeceklerdi; bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar.

(Bu,) Senden önce gönderdiğimiz resullerimizin sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. (17/İsra, 73-77)

Evet Rabbimizin sünneti geçerliliğini korumaktadır.

Miting meydanlarında İslam kimliği ile dolaşıp ‘ayetli’ ‘hadisli’ nutuk atanlar ne yapıp edip İslam dışı düzenin dostluğunu ve güvenini kazanmış ve sonunda sistem kendisini işletme görevini bunlara vermiştir. Ayetin de ifade ettiği gibi onları dost edinmiştir.

Bu sayede İslam dışı olduğunu defalarca söylediğimiz mevcut laik demokratik düzen içerisinde düzene rağmen değil, düzenle uyumlu olarak yaşayan bir garip İslam anlayışı yaygın halde yaşanır ve kabul görür olmuştur.

Laik sistemimiz “Müslümanız” diyenler eliyle yönetilmeye başlandığından bu yana bu bozuk anlayış daha da sağlamlaşıp daha çok taraftar bulma şansını elde etmiştir. Elbette bu sayısal artışı garipsemiyoruz. Çünkü bozuk bir İnanç sistemi bozuk zihniyetler yetiştirecek ve kendisine olan desteği sürekli hale getirmeye çalışacaktır.

Azıcık akıl ve insaf sahibi olan dahi bilir ki Hak ile Batıl bir arada bulunabilen cinsten şeyler değildir. Oysa Biz İslam olmayışı sebebiyle batıl olan bir düzenin içinde yaşıyoruz. Lakin Halkın çoğunluğunun düzenin batıl oluşu ile ilgili bir sorunu yok!

Sözün özüne gelecek olursak gayri islami bir düzende Peygamber olan Muhammed (sav) ve beraberindeki müminler kısa süre içinde düzenin egemen güçleri tarafından vatanından uzaklaşmak zorunda bırakılmışken, nasıl oluyor da onun yolundan gittiğini söyleyen nice ilahiyatçı, aydın, profesör, cemaat, ve tarikat önderi ve beraberindekiler dini işine karıştırmayan devletin yüksek teveccühünü kazanabilmiştir?

Bir tarafta dini için vatanını bile terk eden peygamber bir tarafta bırakın vatanını terk etmeyi koltuğunu bile terk edemeyen önderler…

Sistem bu kimselere mikrofon uzatıp yıllarca konuşturmuş, ülke içinde rahat ve konforlu bir yaşamı kendilerine sunmuş, bırakın sınır dışı etmeyi sınır ötesinde bile kendilerine kol kanat germiştir.

Peygamberin sünnetini ihya ediyoruz diye küçük ayrıntılara bile büyük bir özen gösterenler, her nedense Peygamberin olmazsa olmaz sünneti olan Kuran merkezli siyasal tavrını ve bu ilkeli tavrın gereği olan sistem dışı duruşunu gözlerden kaçırma çabasında olmuşlardır. Düzenle anlaşıp gemilerini yürütme derdinde olan bu maneviyat kaptanları bu sayede nice insanı Kuran Kurslarında eğitmenin onlara fıkhi ve ilmi bilgiler vermenin sevinciyle mutlu olup büyük işlere imza attıklarını düşünmektedir.

Bu zihniyete ve bu zihniyetin desteklediği siyasi bilince göre, namaz kılmalarına engel olunmuyorsa, başörtüsüne, sakala, sarığa karışılmıyorsa hacca gidilip kurban kesilebiliyorsa, mesele bitmiştir.

Ya gerisi?

Gerisi de yavaş yavaş inşallah… (diyorlar)

Oysa bunlar dinin bütünü değil bütüne ait parçalardır. Ve tüm parçaları üzerinde taşıyan ve anlamlı kılan zemin Tevhid zeminidir. Şirke ve Şirk düzenine eyvallah edenin ise zemini altından kayıp gitmiş- tir. Üzerine inşa ettiklerinin başlarına yıkılması da kaçınılmaz olacaktır.

Dini bir bütün olarak algılamaktan yoksun olan günümüz insanına ve onları uyutup uyuşturan önderlerine kurslarda okuyup okuttukları Kuran’dan bir ayet hatırlatarak devam edelim.

De ki: Ey Ehl-i Kitab! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirilen (Kur’an’) ı dosdoğru tatbik etmedikçe dinden hiç bir şey üzerinde değilsiniz (boşluktasınız). Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o inkârcılar toplumu için üzülme!(5/Maide- 68)

Bu ilahi ifadenin netliği karşısında bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa, elde edilen bölümü de terk edilmez ifadesinin bulanıklığına dalanlar da olacaktır. Ne yapalım, her balık sevdiği suda yüzer…

Kendilerini ikna edip, razı oldukları bu görüşle adeta Allah’ı da razı etmeyi düşünenler aslında Allah’a şunu söylemektedirler:

“Ey Rabbimiz, düzen fena bozuk, insanlık artık senin bildiğin o eski insanlık değil! Böyle bir zaman da İslam’ın iktidar olması bir yana insanın namaz kılması bile büyük olay! Evet senin kanunlarını tatbik edecek bir yüceliğe eremedik ama en azından başımıza seni seven sayan birilerini getirmek için ne mücadeleler verdik… Faizi yasaklayamadık ama kaç kere bağırdık şu merkez bankasına faizleri düşürün diye… düşürmediler ama Müslümanlara bayram kredisi kullandırdılar haklarını da yememek lazım. Hatta bu konuda o kadar duyarlı davrandı- lar ki sonunda bu iş -Geleneksel Bayram Kredisihaline geldi. Şu bizim Kuran kurslarında okuyan çocuklar da olmasa senin kitabını okuyacak adam kalmayacaktı neredeyse. Öte yandan şu kefereler çok güçlü ve zengin, şimdi bunların karşısına iman ettik diye çıksak bile maazallah ekonomik açıdan büyük sıkıntıya gireriz. Bu kadar insanı sefalete sürüklemeye ne lüzum var. Umarız her istediğini yapamadık diye yaptıklarımızı da yok saymazsın malum fıkıh kuralı var. Hem sen de biliyorsun (!) ne yaptıysak senin için yaptık….”

Oysa nelere gücümüzün yetip yetmediğini bilen Rabbimiz bizlerden sadece ve sadece doğru adımları atmamızı ve doğrularla beraber olmamızı istemekte ve bizi sonuçlardan sorumlu tutmamaktadır. Doğru yolda dosdoğru durduğumuzda da bize kesin zafer vadetmektedir. Buna rağmen yanlış yollarda yanlış mücadeleler vererek sonuç elde etmeye çalışanlar beşeri bir metodun uygulayıcısı olup ciddi bir sorumluluğun da altına girmektedir.

Adımlarını laik demokratik düzene uydurmaya başlayanlar önce İslam’ın devlet talebi yoktur hezeyanına kapıldılar. Gerisi çorap söküğü gibi geldi.

Ve sonunda faizli sistemi hayatın bir gerçeği olarak gören bununla birlikte Allah’ı da düşük faize razı etmeye çalışan bir anlayış herkese sevimli görünür oldu.

Her ne kadar böyle yapmalarının nedenini ekonomik ve politik sebeplere bağlasalar da işin aslı dünyevi korku ve kaygıların Allah korkusunun önüne geçmesidir. Her şeyi bir kenara bırakıp La ilahe illallah demenin gereğini yapalım deseniz şimdi zamanı değil diyecek binlerce alimimiz ve siyasi liderimiz var.

Zamansız işlere (!) imza atan tüm peygamberlere ve takipçilerine selam olsun!

Yukarıda yazdıklarımızla ve günümüz insanıyla hiç alakası olmayan (!) siyak ve sibakına bakılmayıp cımbızla çekilen (!) bir ayet son sözümüz olsun…

Dediler ki: ‘Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden ( yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip-kopartılırız.’ Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir harem’de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar. (28/Kasas-57) 6

Daha Fazla

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Siyasilerin bu yoldaki en büyük yardımcıları hiç şüphesiz halkın rağbet ettiği, din büyüğü olarak gördüğü önderler ve bilginlerdir. Bir dergahta şeyh, ya da bir üniversitede profesör olup, bazı farklılıklar içinde olsalar da sisteme hizmet etme konusunda aynı çizgide yürüme kabiliyetine sahip bu fikir çetesi, insanları mevcut düzene itaat ettirmede silahlı ordulardan daha üstün başarılar elde etme ünvanına da sahiptir.
    ***

    http://www.iktibascizgisi.com/allahin-rasulleri-islam-icin-yasadigi-topraklari-terk-etti-bu-millette-vatan-icin-islami-terk-etti/

  2. Eyvallah Sinan kardeşim ,söylediklerine sonuna kadar katılıyorum.
    Bir seçim dönemi daha geldi! bunların ,izzeti ve şerefi Allahın dininde değilde nasıl tağutların yanında aradıklarına birkezdaha acı bir şekilde şahid olacağız.Şimdiden propagandalara başladılar zaten.

    İman ise ispat ister bizlerin yapması gereken ,izzeti ve şerefi Allahın ,Rasulün ve mü’minlerin yanında aramaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir