GenelYazarlardanYazılar

ATA’İZM

Vahiy dinlerini tahrifte sınır tanımayan insanın, en çok taraftarı olan, aynı zamanda Şeytanla kurduğu dünya çapında bir işletmenin analizini yapmaya çalışacağım. Yani bir konu. Yeni bir başlık ve içerik olduğu için okuyucu azami dikkatini tevcih etmesi gerekiyor. -İzm’ler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Der, Cemil Meriç “ Değil deli gömleği, hayatı kuşatan sarıp sarmalayan, yöneten, belki haksız olarak tüketen her şeydir. Bu sözden mütevellit olarak İzm’e kendimizce bir tarif yapacak olursak; “Bir akım, fikir, teorinin, doktrinleşmesi ideolojileşmesi, dinleşmesi sanat ve edebi hayatı kuşatması kendine has bir mantalitesi, değerler bütünü olduğunu ifade eden her sosyal düşünsel fikri saha “İzm eki ile anılmaktadır. ATA’izm de bunlardan biridir. Dünya üzerinde ATAizm’e örnek verecek olursak yazmakla tükenmeyecek kadar çok” izm, olduğunu görmekteyiz

Beşer delalete düşmeden böyle bir isimle anılmaz/ anılmak istemez. Atalar dini “ATA’izm kült fikirlerin harman yeridir. Vahye en baş alternatiftir. Dünyada egemen olan düşünce sistemlerinin tümü bu sözü ispat eder mahiyettedir. Ata’izme bir kaç örnek verecek olursak; Egoizm,emperyalizm,mistisizm, kapitalizm,oligarşim,narsizm, hümanizm ,marksizm,,Siyonizm,liberalizm,materyalizm, ,rasyonalizm, bunlardan bazılarıdır.

Tümünü içine alabilecek genişliği ve taraftarlarının çokluğu ile “ATA’İZM. İnsanlık gerçekten de, mutlak doğrudan (vahiy) ayrılanlar yeni yollar aradılar. Yeni yollarla kurtuluşa ereceklerini sandılar. İdeoloji ve izm’ler, onların amentüleri; filozoflar teologlar ve ideologlar yeni rehberleriydi. İnsanları, vahyin yerine, Eksistansiyalizm, Nihilizm, Darvinizm, Pozitivizm, Rasyonalizm gibi bir sürü görüşe çağırdılar. Güya bunlar aydınlığa açılan kapılardı.(!) Ama o kapıların ardında, anarşi, zulüm, intihar, kargaşa ve daha hangi olumsuzluk varsa onlar vardı. Ne garip ki; Ata’izm yeryüzünde en çok inananı bulunan dindir. Hakkında güzel bir tespit yaptığımızı düşünürsek,

“Eskiden düşünürdüm, Müslüman (!) doğanlar neden şanslı? Diye. Bir Hıristiyan’ın suçu ne ki doğuştan kaybediyor? Sonra fark ettim ki Müslüman’ı, Hıristiyan’ı, Yahudi’si, Hindu su vs. Hepsi aslında Ata’izm dinine mensup. Bir avantaj varsa hepsi için. Yok, ise yine hepsi içindi.

Bütün bunlara rağmen, benim söylemek istediğim, söyleyeceğim, Şey, Nasıl ki; din ve düşünce tarihi ilk insanda başladı diyebiliyorsak. Belki biraz daha derince olacak. İlk insanın dinini hayat hakkındaki yaşam standartlarını belirleyen onun yaratıcısı Allah idi. İlk nüve hz.Adem ve eşi idi denebilirse. Daha sonraki zaman diliminde, insan fıtratındaki özelliklerinden dolayı fitneye düşüverdi. Tercih edilen yolun, ilk ve sağlaması yapılmış yol olduğu unutularak veya nefislere daha hoş gelen yollar tercih edilerek kullanıma açıldı. Kardeş katli. Yani Ata’izm’e ilk adım atılmıştı. Bu bir ciddi sapma olarak Vahiy kitabına kaydedilerek insanlara örnek verilmesi, düşünenlerin üzerinde durması gereken bir konu olarak yerini aldı.

Yazının boyutunu kısa tutmaya çalışarak konuyu mümkün mertebe uzatmamaya çalışmak istiyorum.. Tarifimize yeniden dönecek olursak ; ““Bir akım, fikir, teorinin, doktrinleşmesi ideolojileşmesi, dinleşmesi sanat ve edebi hayatı kuşatması kendine has bir mantalitesi, değerler bütünü olduğunu ifade eden her sosyal düşünsel fikri saha “İzm eki ile anılmaktadır. Buna göre Ata’izm’i oluşturan sebepleri kısa kısa irdelemek gerekiyor. Dinleşme, Doktrinleşme, İdeolojileşme sürecinde, insanın/ insanların zaafları her zaman ağır basmaktadır. Bir dini dine en yakın ve yatkın olanların bozduğu ilaveler eklemeler, eksiltmeler, değiştirmeler yaptığı gerçeği kimse tarafından inkar edilemez. “ Samiri’nin dediği gibi; Bana nefsim güzel/sevimli gösterdi. Put yapıyor, insanları aldatıyor. Musa resulü kullanıyor. Bu sizin gerçek ilahınızdır, diyor ve mazereti ise, “ Nefsin hoş göstermesi. Ata’izm denilen şey işte buradan başlıyor. Ama Hz. Musa olaya müdahil olup elindeki putu imha ediyor. Ya edilmeyenler, edilemeyenler? Zaman sürecinde putlaştırılıp tapınç malzemesi haline getirilenler? İnsanlık bu gün Tonlarca altından yapılmış Putlara tapıyorsa, o puta İzm özelliklerini verenlerin marifetinden başka bir şey değildir.

Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir kişi veya kurumun taraftarlarınca “Ata’izme evrilmesi, dönüşmesi, o kişi ve kurumu ait olmadığı, hatta yasaklanmış niteliklerle anılması ile ortaya çıkmaktadır. Resulullah Allah’ın ayeti ile “ Gaybı bilmem dediği halde. Onun ağzından gayba dair haberler üretip paylaşıp resulün gaybı bildiği iddiası, onun putlaştırılarak insanların “Ata’izme evrilmesine vesile kılınmasıdır. Benzer bir başka konuya dikkat çekecek olursam, galip zannım odur ki; Ata’izm’e dönüştürülmesinde de görebiliriz. Müçtehitler kendi yaşadıkları zaman diliminde insanların problemlerine çare üreten İslam hukukçuları olarak takdire şayan hizmetler vermiş olmakla beraber. Onların takipçileri yeni bir, Ata’izm kurumu oluşturmuşlardır. Mezhep bir imamın fıkıhta takip ettiği yoludur. Usulüdür. Güncel dilde metot veya metodoloji denilmektedir.. Mezhep sahibi olmak övülürken, mezhepçi olmak yerilen, olmaması gereken bir ekolizmdir. Ata’izmdir. Tarihi süreçte nice kahramanlıklarla öne çıkan şahsiyetlerin de, yenilmezlik, yanılmazlık gibi unvanlarla donatılarak Ata’izmin gözlemlendiği söz konusu edilebilir. Kemalizm de son devrin Ata’izmi dir. Vahyin sahibi, alemlerin rabbi olan Allah. Kullarından,gerçekten iman etmiş müminlerden istediği, Yalnızca kendisinin ve dininin din edinilmesidir. Vahiyden sonraki sapmaları Kuran defalarca merkezimizin, eksenimizin sadece vahiy olduğunu, olması gerektiğini her vesile ile bizlere anlatır.

Hayatımızın renginde kokusunda kumaşında dokumasında sadece ve yalnız Vahyin olması gerektiğini değişik örneklerle anlatan Allah, bizim ayaklarımızın bu eksenden, merkezden kaymaması için defalarca ve her vesile ile ikazda, uyarıda bulunuyor. Sonucunun çok ağır bir fatura ile ödeyeceğimizi de Kuranda sık sık işleyerek yanlış yapmamamızı salık veriyor. Kim saf, halis, katkısız bir dini bozup ona ek yama ilaveler üretip Ata’izm’e çevirirse, onların kıyamette yüzüne dahi bakılmayacak ikazı bizim iliklerimize işleyip tir tir titretmesi gereken bir sahneyle anlatılıyor mübarek kitabımızda. Bu günün kültürleri, geçmişin vahiy kaynaklı dinleri de Ata’izmden gerektiği kadar nasibini almış olduğu gerçeği göz ardı edilmemesi gereken, en ciddi konularımızdandır. Ata’izm dininin yaşandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.. Aldanmamak için, İslam’dan bazı motiflerin kullanılarak, insanların aldandığı, aldatıldığı gerçeği ancak ve ancak Vahyin hakkı ile bilincimizde yerleşmesi, yerini alması ile mümkündür. Uzak doğu dinlerinin ürünlerinden geleneklerimize sinerek sinsi bir şekilde zihin dünyamızı bulandıran Tasavvuf da bir Ata’izm olarak Allah’ın doğru yolu Sırat-ı-Müstakimden sapmış bir kültürel dindir. Yani o da gerçek anlamda bir Ata’izmdir. Kuran bizim güncel lisana Ata’izm olarak yazmaya çalıştığımız akımı “Atalar dini olarak idrakimize sunmaktadır. Atalarımızın niteliği ne olursa olsun. Allah daveti kendi kitabında beyan ettiklerine yapmaktadır.. Atalarından vaz geçmeye yanaşmayan, ataları gibi beyinsizlik edip vahyin arı duru ikliminden sapanları şiddetle ikaz ediyor. Hayatınızda benden başka, benim kanun ve kurallarımdan başka hiçbir şey istemiyorum ikazı ile.

Lakin ataları gibi geleneklerin ürünleri “ Ata’izm üretenlerin de şerrinden bizi koru diye dua ederiz, niyazımızı ona yaparız. Rabbim Sırat-ı-Müstakiminden ayırmasın. Ayaklarımızı sabitlesin. Süfli ve nefsi arzularımızın girdabında şeytana uydurmasın.

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir