GenelOkuyucu Yazıları

Beraat etmenin özel bir gecesimi var ?

Ali Göçmez

Berat kelimesi dilimizde beraat etmek olarak kullanılan ,aslen arapça bir kelimedir. Kurtulmak,ceza almaktan beraat etmek ,ateşten uzaklaşmak anlamında kullanılmakta dır.

Allah,kur’anda kafir olarak ölenlerin kurtulamayacağını ,bu konuda antik mısır kralı fir’avn’ıda örnek göstererek söylemektedir .Kurtulabilmek için şirkten uzak olarak inanmak ve salih amel sahibi olmak gerekmektedir. Kur’anda bu durum, :”Kim inanır ve inanarak bir iyi iş (salih amel)yaparsa….”diye anlatmaktadır.
Bu cümleden olmak üzere Allah,suç işlemekte aşırı derecede ileri giden,başka bir tabirle boyuna kadar pisliğin içinde olanlarada seslenerek onlarada “dön” çağrısı yapmaktadır.

” Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.de ” zümer.39.53
Muhakkak surette Allah doğru söylemektedir.Lakin bu ayet,tek başına kur’an bütünlüğün den uzak olarak okunursa “günah çıkarma “seansına da dönüşebilir.Öyle anlaşılabilir. Günümüzde bu şekilde anlaşılmaktadırda.

Üç-aylar diye isimlendirilen bu aylarda, Peygamberimize atfedilen bir sözü doğru kabul edersek, “ Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyur.”(1)muştur peygamberimiz.Bu sözün ,kudsi hadis olduğunuda ilave ediyorlar rivayet edenler.

Halbuki biraz düşünecek olursak,bir defa “kudsi hadis “kavramı içerisine hadisler yani “peygamber dediki denilen sözler” girmez. Çünki kudsi yani dokunulmaz olan sözler, sadece Allahın sözleridir.(2) Hiç bir insanın ,velevki peygamberde olsa kimsenin sözleri kudsi yani dokunulmaz ve eleştirilmez değildir. Olmamıştır.Bu konuda peygamberi miz le arkadaşlarının ilişkileri güzel bir örnek tir.Sadece hudeybiye barış muahedesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma üzerinde tekrar düşünülmelidir.

Ayrıca rivayetlerin sübut bakımından peygambere aidiyeti zanni olduğu halde nasıl olıyor da kat’i imiş gibi konuşabiliyoruz? insanları ibadetlere rağbet ettiren,terğib hadislerinin mevzu olduğu, uydurulduğu hadis ulemasıncada bilinen bir gerçek değilmidir ?.
“Aylar hakkında uydurulan hadislerin esasında az şeyle çok mükâfat kazanma gayesi vardır. Bu hususta birkaç rivayet nakledelim:
“Recep ayında istiğfarı çok yapınız. Zira Allah her saatte Cehennem’den köleler azat eder ve Allah ‘ın şehirleri vardır. Oraya ancak Recep ayında oruç tu tan girebilir”,3

Recep ayında bir gün oruç tutmanın mükâfatı: “Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutarsa, onun orucu o günde Allahın gazabını söndürür, ona Cehennem kapıları kapanır” 4

^ Sıratı sorgusuz sualsiz geçmenin formülü de şudur: “Bir kimse Recep ayının ilk gecesi ma’ribten sonra yirmi rekat namaz kılarsa, sıratı sorgu suz sualsiz geçmesi caiz olur”5
Huri kazanmanın yolu: “Ey Ali! bir kimse şaban ayında bir gece yarısı yüz rekat namaz kılar ve bin defa ihlası okursa Allah bu gecede istediği bütün ihtiyaçlarını “Allah giderir”.Daha birçok mükâfatlar bahşedecektir: yetmiş bin huri, her huri için yetmişbin çocuk hizmetçi ve köle verir”6

Medine’de dörtyol kavşağında bir vaiz bir gün toplanan kalabalığa Hz. Peygamber’in sözü olarak şunu nakleder: “Kim recep , şaban ve ramazan ayında oruç tutarsa, Allah ona Cennet’te bir saray inşa ettirecek, bu sarayın büyük salonu binlerce kare genişliğinde olacak”. Vaizin konuşma sı esnasında oradan geçen şâir Beşşâr b. Burd vaizin sözünü keserek: “Gerçekte böyle bir saray kış günü için korkunç olur”7 demekle vaizin ne kadar mübâlaa ettiğini belirtmek istemiştir. Fakat etrafına toplanan halk can kulağı ile dinlediği gibi, yalan karşısında en ufak bir tepki bile göstermemiştir. “8

ibnül kayyım el cevzi de”mevzu hadisleri tanıma yolları “adlı eserinde (s.161)Şa’ban Ayının Ortasındaki Berât Gecesinde Namaz Kılma İle İlgili Hadislerin uydurulmuş olduklarını açıklamıştır.9

Bu tür” ..kişilerdeki esas kaygı dini sevdirmek, ibadetleri sevimli göstermektir.Bu popülist kaygı Allah’ın indirilmiş dininin, uydurulmuş hadislerle ve izahlar la karışmasına yol açmıştır…..Bu uydurucuların kendilerini savunmak için şöyle söyledikleri aktarılır: “Biz Hz. Peygamber adına yalan uydurmadık, bilakis bunu Peygamber’in getirdiği dini güçlendirmek için yaptık.” [İbni Hacer, Fethul Bari]. Bu alıntıda gördüğümüz gibi bunlar, bu tarzda hadis uydurmayı yalan olarak bile görmemişler, hatta bu korkunç fiillerinde belki de sevap ummuşlardır: “Biz Peygamber lehinde yalan söylüyor ve şeriatını takviye ediyoruz” dediklerini(İbnul Cevzi,K. Mevzuat)ta naklediyor.

Görüldüğü gibi bu uydurucular Allah’ın Kuran’ını eksik görmekle, birde üstüne hadis uydurmakla kalmamış, üstüne üstlük dindarlıkta şampiyonluğuda kimseye bırakmamış lardır. Aşırı dindar tanınan bazı kimseler, bu özellikleriyle, en tehlikeli sınıflardan biri haline gelmişlerdir. Zira onlar halkın sevip güvendiği,sözlerine önem verip, hareket lerini örnek kabul ettiği kimselerdi. Onların hadis olarak tanıttıkları, daha rahat kabul görüyor ve itiraza uğramıyordu. Böylece İslam, Kuran’ın ruhun dan daha çok uzaklaştı ve oluşan yeni yapı tüm katkılarıyla katıksız İslam sanıldı.”(10)

Bir defa, günlük kılınan 5 vakit namaz ,haftalık namaz olan cuma namazı ve yılda bir defa yapılan hacc ve oruç un haricinde kur’anda yer alan hiç bir emir ve yasağın yapılma ve uzak durulması için özel bir gün olmadığını kur’an okuyan bir insan rahatlıkla görebilir. Bütün günler ve geceler Allaha kulluk etme günleridir.İslam uyduruk dinlere benzemez. Kur’anda “vahyin inmeye başladığı gece den başka bir özel gece deyimi,anlayışı ve işareti yoktur. Hal böyleyken Bu rivayete göre ise “şaba aynın 15.ci gecesinin bir özelliği vardır. Özel bir gecedir o gece. Allah o gece ,en yakın semaya tecelli etmektedir(!?) fecir doğunca ya kadar, Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyur”maktadır.(?!)

Zaten bunları ,elçisi muhammede gönderdiği vahylerde söyleyen Allah,niçin aynı şeyi söylemek için böyle bir yol tutsun diye düşünmek yokmu? Maalesef insanların muhayyileleri , Allahı görmek istemekte, o olmazsa peygamberi Allah ile yüz-yüze görüştürmekte , olmadı Allahı en yakın semaya kadar indirmektedir!.Bize kur’anda anlatılan Allah,böyle bir Allah mıdır? Peygamberimizin anlattığı Allah,böylemidir?.
peygamberin adını kullanarak Allahı böyle tanıtanlar ,bu rivayetleri, peygamber söyledi diyerek nakledenler,kıyamet günü ,peygamber kendilerinden davacı olduğunda ne yapacaklardır?.

Allahtan başkasının sözlerininde kudsi olduğuna inandığınız zaman bu zann,başka hurafe lerede yol açmakta ve tasavvufta olduğu gibi şeyhlerin de sözlerine kudsiyet atfedilmekte ve asla onların dedikleri eleştirilmemektedir.Tıpkı biz lerin ,Allahı eleştirmediğimiz gibi. Allahtan başkalarının sözleride kudsi kabul edildiğinde ,Allahın altında başka kudsi varlıklar yaratılmakta ve onların sözleride, Allahın sözleri gibi,tartışmasız kabul edilmekte dir. Bunun kur’andaki adı ,”Allahın altında 2.3.cü derecede alt ilahlar oluşturmaktır. şirktir.”
Bakınız çevrenize tasavvuf ehli ibni arabinin ,c.ruminin ve said nursinin ve diğer büyük mutasavvıfların eserlerine,insanlar nasıl muamele ediyorlar görünüz. Bu eserlerdeki küfr ifadelerini eleştiren bir mürid görülmüşmüdür?.Varmıdır?.Böylelikle Allahın kulları, “Sadece Allaha kulluk edecek” leri yerde ,başkalarınada kulluk etmekte ve hayatları böylece devam etmektedir.
Sözü işitipte en güzeline uyanlara selam olsun !.dipnotlar:


1- İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191
2 – “Hayır, o (okunan, kur’an) şanı yüce bir Kur’an’dır.(85.21) O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.” 85.22. Korunmuş olduğu içinde dokunulmazdır.kudsidir.Allahın izin verdiği kimseler-cebrail- hariç kimse dokunamaz. okuyamaz.
3- Kavâıdu’t-tahdîs, s. 158. ”
4- A.e., s. 158.
5- el-Kubrâ, s.461. (Allahın kitabı kur’anda “sırat köprüsü”nden bahsedilmediği halde ,eski iran dini mecusilikteki ; öldükten sonra diriltildikten sonra ,Allahın huzurundaki hesap sonrasında mahşer ile cennet arasına kurulacak ,altında cehennemin bulunacağı cinvat köprüsü ,mevzu hadislerle peygamberimize isnad edilerek,itikad haline getirilmiş ve saf islam,bozulmuştur.ali göçmez)
6-A.e., s.462.
7-Goldziher, Tradition Islamique, s. 196-97.
8- (4,5,6.ve 7.dipnotlar, UYDURMA HADİSLERİN DOĞUŞU VE SOSYO POLİTİK OLAYLARLA İLGİSİ.Prof.sadık cihan.Etüt yay.Samsun.1997.2.baskı.Recep Ve Şaban Aylarının Faziletleri İle İlgili Hadisler başlıklı bölüm ( s.68-69)den alınmıştır.)
9-ibnül kayyım el cevziye.Mevzu hadisleri tanıma yolları.polen hay.e kitap s.161
10- [ Uydurulan din ve Kur’andaki din. 20.ci baskı. İstanbul Yayınevi. 2011 .s 84. www.istanbulyayinevi.net. Dini sevdirmek için uydurmalar başlıklı ölüm]

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir