GenelYazarlardanYazılar

Saf İslam Mirasının Terkinin Sonucu !-

Saf İslam mirasını terk ettiğimizden/ bilmediğimizden/ öğrenme zahmetine girmediğinizden beridir ki; terk ettiğimizin de, bilmeyişimizin de, öğrenme zahmetine girmeyişimizin de, temel sebebi, bu konuda eksiklik hissetmeyişimizdendir.

Allahtan başka Rabb ler.//Hayata dair argümanlar üretenler, onları öncele-yenler,onları Allah’ın “Din”i ne eş ortak koşmuşlardır. Din hayatın anlamıdır, hayat din ile şekillenir, ona alternatif olan her düşünce eylem hareket ŞİRK tir.

Benimde Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’ın hayatınızı şekillendirmek için gönderdiği yasalara gelin.. Aksi halde yasaların tanınmaması ile şirk koşmuş olursunuz ? Allah’ın hayatımıza müdahalesini bırakıp bir takım “rablere (putlara, ideolojilere ,fikirlere, saplantılara) düşmeyin. ki; şirkten sakınasınız.. Mekke’de ve dünyada putlaştırılmış olanlar geçmişin fikir adamları ideologları, teologları dır.. Onlar çıkışta fikren olmakla beraber daha sonra mücessem ,cisim,put,heykel edinilmişlerdir. Onlara inananlar derler ki ; Allah dileseydi hayatta emrimizi haramlara kullanmazdık ,hiç bir şeyi haram etmezdik !.. Yasaları/ kanunları ile hayatı şekillendirenlerin dünkü yalanları..

Halbuki Allah’ın bunlardan razı olmadığını bildikleri halde.. “Dün..: Din işi dünya işi diye bir ayrım olmadığı için, yakın tarihe kadar Laik Şirk hayatta değilken. Din hayatın tümüne kanunlar vaz etmekte idi. “”Din denilince iman eden de etmeyen de biliyordu ki ; “ DİN “Hayat hakkında her şeyin olduğu nizamdır. İtikad dan ibadete, Ahlaktan Siyasete, iktisattan adalete, insan haklarından hayvan haklarına, tabiattan denizlere. Cezai kanunlardan kazai kanunlara. Devletler arası münasebetten yolda kalmışa, fakirden zengine, aile hukukundan azınlık hukukuna kadar her ne varsa insan hayatında hepsine düzenleme getiren İlahî yasalar ve yasaklardı..””

Bunların dar alana hapsedenler bu gün şirk savunucusu durumuna düşmektedirler.. Allah’ın helallerini haram, haramlarını helal edenlerdir..

Aynı zamanda şirk düzenleri ile de DİNi yasaklamaktadırlar.. Yasaklayan hukuk Küfürken onları uygulayanlarda Müşriktirler… Dünün putlarının hiç bir şeye gücünün yetmeyeceğini yetemeyeceğini bilmekte idiler..

Putlar adına sosyal hayatı şekillendirdikleri için de onlara tazim ediyorlardı.. Gerçek putculuk sosyal hayatın düzenlenmesinde hissedilen bir vakıa idi.. Rab olarak onları kabullendikleri için Allah’ın hayata müdahale etmesine razı değillerdi ? Allah’ın hayatın tüm alanlarında koyduğu yasalarına itaat etmek kulluk iken, aksine davranmak hareket etmek ise şirktir.. Allah’ı hayatın dışında tutmak , Allah’a isyan anlamında ŞİRK tir.. Laikler de müşriktirler..

PUT, Hayatı Allah’ın dışında şekillendiren her tür düşüncedir. Onlar hayatlarına Allah’ın karışmasını istemezler.. Put düşünce fikrîdir.rasyonal dir.. O akıl hayata ilahi düzenlemenin girmesine razı değildir, bu hali ile de Şirk olmaktadır.. İnsanlık tarihi Tevhid ve put /putlar mücadelesidir. Tevhid insanın hayatının tümü ve her şeyi ile Allah’tan bağımsız olmasına izin vermezken , Şirk ise tevhidin insan hayatında çıkmasına zemin hazırlar.. Türlü bahanelerle manipülasyonlarla bunu temin etmeye çalışır..

Putperest dünyanın tapındıkları şeyler cisimlerden ziyade FİKİR lerdir.. Eskisi ile yenisi ile teorik de olsa ideolojik de olsa genel adı PUT olmaktadır.. Bu gün dünyayı “”Fikir Put”” ları yönetmektedir.. Müşrik düşünce sıkıştığında ilahi güce ihtiyaç duyduğunda ona dönerken rahata erdiğinde kendi yanlarından ürettikleri düşünceye Puta dönerler.. “”Şirk ve Müşrik kelimeleri o kadar dejenere edilmiş //olmuş ki ; Sanki Allah İki Üç demekmiş gibi algılanır olmuş.. HAYIR ne Mekkeliler de ne onlardan öncekilerde Allah iki diyen yoktu, sonrakilerde de yok.. Allah’ın zatını TEK görmekte bilmekte idiler. Lakin Allah’ı hayatlarına karıştırmamakla ŞİRK e düşmüş olmaktaydılar.. Allah’ın zatında sorunları yoktu.. Müminler, Kuranın mesajını hayata uyarlayanlardır. Her işini Allah’ın isteğine göre yapandır. Kulluk yasası olarak gördüğü küçükten büyüğe ne kadar vahye dayalı yasa varsa ona hayatında söz hakkı verendir..

Daha Fazla

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir