Genel

Vahyin mü’min şahsiyeti inşa süreci: Dünya ve ahiret

Doç. Dr. Ahmet Abay/Şarkul awsat

Ahirete iman, vahyin mü’min şahsiyeti inşa projesinde risaletin ilk dönemlerinden son dönemlerine kadar üzerinde geniş bir şekilde durulan bir esastır. Bu nedenle hem nüzul sırasına göre ilk olan Alak suresinde “Oysa herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir.” (Alak 96/8) hem de tertip sırasına göre ilk sure olan Fatiha suresinde “(O) Din gününün (ahirette kesin hesap, ceza ve ödülün karara bağlanacağı büyük mahkemenin) tek ve gerçek Maliki” (Fatiha 1/4) denilerek bu hususa dikkat çekilmiştir.

Ahiret hayatı, dünya hayatının sona ermesi ile başlar. İnsanlar açısından ölüm, ahiret hayatına atılan ilk adımdır. Genel anlamda ise ahiret hayatı sura birinci defa üfürülmesiyle yani kıyametin kopmasıyla başlamaktadır. Ahiret hayatının ilk adımını oluşturan ölümü her canlı tadacaktır.[1] Bu da Allah’ın izni ve dilemesine bağlanmıştır.[2] Dünyada baki kalacak olan tek varlık Yüce Allah’tır.[3] İnsanların kaçmakta oldukları ölüm mutlaka onları yakalayacaktır.[4] Kıyamet mutlaka geçekleşecek ve kabirdeki insanlar diriltileceklerdir.[5]

Hayatı sadece dünya hayatından ibaret olarak gören, öldükten sonra yeniden dirilme düşüncesiyle alay eden, yeniden dirilişi de inkâr ederek, “Ne yani; biz ölüp toprak ve çürümüş kemik yığınına dönüştükten sonra yeniden mi diriltileceğiz? Hem biz, hem de geçmiş atalarımız, öyle mi?”[6] diyerek dalga geçen bir zihin dünyasına, “Elbette, hem de en perişan ve zavallı şekilde!” denilerek cevap verilir.

Vahyin rehberliği ile şahsiyetlerini inşa etmeyenleri dünya hayatı aldatır.[7] Bunlar dünyayı ahirete tercih ederler,[8] dünya hayatına razı olup onunla tatmin olurlar.[9] Bu nedenledir ki insanların bir kısmı sadece bu dünya için güzellikler talep eder,[10] zira bunlar peşin olanı (dünyayı) sever daha hayırlı ve daha kalıcı olan ahireti bırakırlar.[11] Zira dünya hayatının kısa, geçici,[12] aldatıcı,[13] bir oyun, tutkulu bir oyalanma, bir eğlence, bir süs ve kendi aralarında övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibaret olduğunu[14] unuturlar.

Vahyin inşa ettiği şahsiyetlerin ise, dünya hayatı ile ilgili tutumları farklıdır. Onlar, dünyada kulluk etmek amacıyla bulunduklarını,[15] dünyanın bir imtihan yeri[16] ve geçici[17] olduğunu bilirler. Kendilerine verilen imkânların ahireti kazanmak[18] için kullanmaları gerektiğinin, hem bu dünya hem de ahiret için güzellik[19] istemenin önemini ve esas yaşanılacak yerin ahiret olduğunun[20] farkına varır ve ona göre davranırlar.

Dünya hayatında kendilerinden istenileni yerine getiren; peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihler, muttakiler, muhsinler ve Allah’ın rızasını kazanacak salih ameller işleyen bütün mü’minler Allah’ın onlar için hazırladığı cennetlerde ağırlanacaklar[21] ve canlarının isteyeceği her şey ve daha fazlası onlara mükâfat olarak verilecektir.[22]

Allah’a isyan edenlerin, kibirlenenlerin, inkâr edenlerin, Allah’ı anmaktan yüz çevirenlerin, Allah ve resulüne düşman olanların, hakikati yalanlayanların, şeytanların ve şeytanlara tabi olanların, suçlu ve günahkârların, mücrimlerin, münafıkların, Allah’a ortak koşanların ve zalimlerin yaptıklarının karşılığı cehennemdir.[23] Onlar dünyadayken Allah’ı ve ahireti dikkate almadıkları için ahirette de Allah tarafından dikkate alınmayacaklardır.[24]

Yeniden dirilmeyle alay eden,[25] ahiret inancını reddeden[26] ve hayat “sadece bu dünya hayatından ibarettir”[27] diyen müşrik ve inkârcılara Allah Teâlâ hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının nasıl olduğunu, hangisinin geçici hangisinin kalıcı olduğunu indirmiş olduğu vahyiyle geniş bir şekilde anlatmıştır.

Vahiy dünya ve ahireti bir birinin rakibi gibi anlatmaktan ziyade, birini diğerinin elde edilmesi için basamak ve ön şart gibi sunar. Geçici olan dünya hayatı kalıcı ve ebedi olan ahiret hayatının nasıl olacağına dair tercihlerin yapılacağı bir yerdir. İnsan Allah’ın kendisine verdiği nimetleri doğru bir şekilde kullanarak ahiret hayatını imar etmeye gayret ederken dünya hayatını da ihmal etmeden yaşamalıdır. Duası da daima şu olmalıdır:

“Ey Rabb’imiz! Bize bu dünyada da, âhirette de iyilikler/güzellikler ver ve bizi cehennem azâbından koru!” (Bakara 2/201)


[1] Enbiya 21/35

[2] Al-i İmran 3/145

[3] Rahman 55/26

[4] Cuma 62/8

[5] Hac 22/7

[6] Saffat 37/16-17

[7] En’am 6/70

[8] Nahl 16/107

[9] Yunus 10/7

[10] Bakara 2/200

[11] Kıyamet 75/20-21

[12] Yunus 10/24; Nisa 4/77; Kehf 18/745; Rum 30/8

[13] Lokman 31/33; Fatır 35/5

[14] Hadid 57/20

[15] Zariyat 51/56.

[16] Mülk 67/2.

[17] Rahman 55/26-27.

[18] Kasas 28/77.

[19] Bakara 2/201.

[20] Ankebut 29/64.

[21] Bakara 2/82; Nisa 4/124; A’raf 7/42,43; Yunus 10/26; Hud 11/23,108; Meryem 19/60,63; Ankebut 29/58; Zümer 39/73; Mü’min 40/40; Fussilet 41/30; Muhammed 47/15.

[22] Yunus 10/26; Fussilet 41/31

[23] Bakara 2/206; Al-i İmran 3/12; Nisa 4/115; A’raf 7/18,41; Enfal 8/36;  Tevbe 9/63,68,73,81,95,109; Ra’d 13/18; İsra 17/8,18, 39; Kehf 18/100,102,106; Meryem 19/86; Taha 20/74; Enbiya 21/98; Ankebut 29/54, 68; Fatır 35/36; Sad 38/85; Zümer 39/32,60,71,72; Mü’min 40/60; Zuhruf 43/74; Fetih 48/6; Kaf 50/24; Mülk 67/6.

[24] A’raf 7/51

[25] Yasin 36/78

[26] En’am 6/150; Tevbe 9/29,45; Yusuf 12/37;Nalh16/22; İsra 17/10; Müddessir 74/46

[27] Mü’minun 23/37; Casiye 45/24

Daha Fazla

İktibas Çizgisi

İktibas Çizgisi Yönetici

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir